Sanner sier at Bergens Tidendes undersøkelsebekrefter studier som ogsåviser at altfor mange oppleverat de bruker unødvendigmye tid på administrasjon ograpportering, skriver Bergens Tidende 21. mars.

– Vi har undersøkelser somviser at leger tidligere brukte60 prosent av arbeidstidenpå pasienter,mens de nå barebruker 40 prosent, sier Sanner til Bergens Tidende.

Bergens Tidende peker også på lærerne som de med flest pliktoppgaver de regner som bortkastet.Mer ennto av tre lærere mener arbeidsdagenbestår av for mange unyttigeoppgaver som verken kommerelevene eller andre til gode, skriver avisen.

– Mye rapportering er resultat av politiske krav, sier Sanner, som sikter til en undersøkelse som viser at antall mål departementene stiller til udnerliggende etater har mer en fordoblet seg de siste åtte årene.

– Vi kan ikke ha et rapporteringsfrittsamfunn, men jeg trorikke man blir dobbelt så flinkved å ha dobbelt så mange mål.Vi ønsker mindre detaljstyringog mer måling av resultater.Ledere skal få større handlingsrom,medarbeiderne mer tillit,men tøffere krav til resultater,sier Sanner.

Han menerdet handler omå frigjøre ressurser der offentligsektor kan løse flere oppgaver. Kommunalt ansatte bruker 50.000 timer hvert år på å skrive søknader ombostøtte av fra papir til nett.En fulldigitaliseringav offentlige tjenestervil dermed kunne gi en innsparing på 24 milliarderkroner frem til 2020.

- Det vil nok ta mange år før vier fulldigitalisering, men det ermulig å effektivisereog gi bedretjenester, sier Sanner, som også ser på dårlig språk somen tidstyv.

– Da Statens vegvesen forenkletinformasjonsbrevet omEØS-kontroll for kjøretøy, fikkde 40 prosent færre telefonerfra folk som trengte forklaring.Dårlig språk koster samfunnetminst 300 millioner kronerårlig. Derfor skal vi fortsette arbeidetmed å forenkle og gjørespråket i offentlige dokumenterenklere, sier Sanner.