- Dette føyer seg inn i rekken av rødgrønn politikk som skaper dårligere vilkår for næringslivet. Private bedrifter utgjør ryggraden i norsk økonomi. Denne ekstraskatten vil svekke bedriftenes evne til å ansette nye medarbeidere, noe som kan medføre høyere arbeidsledighet, sier Tetzschner.

Han er kritisk til regjeringens prioritering av offentlig sektor.

- Vi har de siste årene sett at det offentlige byråkratiet har est ut. Det er betenkelig at dette nå skal finansieres ved å påføre et allerede hardt prøvet næringsliv nye belastninger, sier Tetzschner.

Høyre ønsker en politikk der man søker å holde byråkratiet på et fornuftig nivå, og samtidig stimulere til nyetableringer i næringslivet.

- Det er viktig å bedre rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Skattlegging av næringseiendommer medfører at terskelen for å kunne starte ny virksomhet er ytterligere hevet. Etter Høyres mening bør vi søke å gjøre denne terskelen lavere, slik at flere kan starte egen bedrift og realisere sine ideer og visjoner, avslutter Tetzschner.