Som ledd i Høyres programarbeid lanseres nå det første av flere debatthefter. Tema denne gangen er Globaliseringen - utenrikspolitiske utfordringer. Artiklene i debattheftet reiser både uventede og provoserende spørsmål.

Vil du være med å påvirke Høyres politikk i årene som kommer? Gi tilbakemelding til programsekretariatet innen 27.april, både på problemstillinger som reises, spørsmål som stilles eller andre refleksjoner du gjør deg.

Svar sendes elektronisk til program@hoyre.no, eller med vanlig post til Programsekretaritat, HH,PB 1536 Vika, 0117 Oslo.