Statsråd Erik Solheim hadde i går invitert de politiske partienes generalsekretærer/partisekretærer til et møte om partienes demokratiprosjekter i utlandet.

Partisekretærene la på møtet frem en samstemt oppfatning om at man umiddelbart burde legge om strukturen og rammeverket for demokratiarbeidet. Partisekretærene ga klart uttrykk for at det ikke var nødvendig å vente på en annonsert evaluering før man endrer modellen.

For partiene var det overtydelig godtgjort at en modell hvor partiene kollektivt sitter i et stiftelsesstyre og godkjenner hverandre prosjekter, er en modell som inviterer til mistenkeliggjøring. Partiene var opptatt av sine prosjekter, ønsket fokus på fortsatt viktig demokrati-arbeid, og ga beskjed om at umiddelbare grep måtte tas for å etablere en struktur hvor hvert enkelt parti står direkte ansvarlig overfor bevilgende/kontrollerende myndighet, uten noe mellomliggende kollektivt styre hvor alle partiene sitter.

Etter at partiene hadde fremlagt dette råd, sa også statsråd Solheim seg enig i en umiddelbar endring. UD vil nå hurtig-utrede en ny modell for partienes demokratiarbeid. Til orientering kan nevnes at dagens styringsmodell ble utviklet av UD etter en større utredning av Statskonsult.