1 av 5 elever går ut av grunnskolen med så svake norskferdigheter at de vil ha store problemer med å gjennomføre videregående opplæring, studier og å møte elementære krav i fremtidens arbeidsliv. Se figur 2.2.

Barn med høyt utdannede foreldre skårer i gjennomsnitt 1,6 karakterpoeng bedre enn barn med lavt utdannede foreldre når det kommer til matematikkferdigheter. Rapporten ”Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år” (Anders Bakken 2010) avdekker at prestasjonsforskjellene mellom elever som har foreldre med ulikt utdanningsnivå øker gjennom ungdomstrinnet.

Blant elever med høyt utdannede foreldre fullfører 88 % videregående skole innen fem år. For elever med lavt utdannede foreldre er graden av fullført videregående skole 45 %.

SSB anslår at andelen ufaglærte vil utgjøre 3,5 % av de sysselsatte i 2025, mot 11 % i 2004. Det vil ifølge SSB være behov for 100 000 færre arbeidstakere med kun grunnskole i 2025 enn det var i 2004.

Er du enig i disse påstandene. Bli med i debatten her.