- Under den rødgrønne regjeringen har vi sett nedleggelser i norsk skogindustri i et slikt omfang, at det truer norsk skogbruk. Med den rødgrønne regjeringen er antallet arbeidsplasser i skogindustrien redusert med ca. 40 %. I samme periode har sysselsettingen vært stabil i Sverige, mener Høyre-leder Erna Solberg, som var i debatt om regjeringsalternativene og næringspolitikken på Industrikonferansen tirsdag 14. mai.

- Hvis Sødra Cell må stenge vil arbeidsplassene være mer enn halvert under rødgrønt styre, fra 8000 til 3000. Jeg vil gjerne dele et sitat fra konsernsjef Gunilla Saltin i Södra Cells som sa at: «Verden vil ha kartongmasse, men ikke med norske kostnader».

Deler av norsk næringsliv opplever stagnerende konkurranseevne, med lav produktivitetsvekst. Det er den viktigste utfordringen for den generelle næringspolitikken. Produktivtetsvekst er avgjørende for å opprettholde og øke levestandarden over tid.

Handlingsregelens intensjoner brytes også. Bare 2 av 10 kroner av det økte handlingsrommet fra oljeinntektene går til handlingsregelens opprinnelige formål: forskning, utdanning, vekstfremmende skattelettelser og infrastruktur.

– Norge kan aldri bli det billigste landet å drive i. Men vi må være det smarteste landet å drive fra. Kunnskap er grunnlaget for ny næringsutvikling, vekst og velferd i Norge. Dette tilsier en sterk satsing på kunnskap og forskning, mener Erna Solberg.

Høyre vil derfor:

 • Øke investeringene i kunnskap og forskning.
 • Opprette en ny, åpen innovasjonsbørs, et lav-terskel kapitalmarked som styrker privat sparing samtidig som den letter tilgangen på kapital for små- og mellomstore bedrifter.
 • Øke tilgangen på såkornkapital, opprette nye såkornfond.
 • Styrke det private eierskapet.
 • Utvide Skattefunn-ordningen, styrke Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), og ordningen med FoU-kontrakter.

I Høyres alternative statsbudsjett for 2013 sto det blant annet:

 • Åøke satsingen på forskning med omlag 800 mill kr totalt.
  • 100 mill mer i basisbevilgninger til universiteter og høyskoler.
  • Styrke SkatteFUNN
  • 100 mill mer til FORNY-programmet (kommersialisering)
  • 50 mill mer til stipendiater og post doc-stillinger
  • 40 mill mer til internasjonalt forskningssamarbeid
 • 1,2 mrd mer på vei.
 • Vekstfremmende skattelettelser på ca 2 mrd.:
  • Redusert formuesskatt 1,6 mrd.
  • 30 % startavskrivningssats for inv. Maskiner og utstyr 310 mill.