- Frivillighet er en avgjørende del av så godt som alle samfunnsområder. Gjennom Frivillighetserklæringen vil vi sikre frivillig sektor forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet i dialogen med regjeringen uavhengig av hvilket departement de henvender seg til. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Det er frivilligheten som skaper det gode samfunn, sier kulturminister Thorhild Widvey til kulturdepartementets hjemmeside.

Målet vårt er å bedre vilkårene for frivillige organisasjoner gjennom å legge til rette for mer aktivitet og mindre byråkrati.Frivilligheten gjør en uvurderlig innsats, og derfor vil vi gjøre det enkelt å være frivillig. I erklæringen står det blant annet:

  • Informasjon skal gjøres lett tilgjengelig.
  • Vi skal tilpasse søknadsfrister og utbetalinger etter aktiviteten til de frivillige.
  • Vi skal gå gjennom begrepsbruk og definisjoner i ordninger, slik at frivillige ikke må lure på hva som egentlig menes. De skal møte lik praksis.
  • Vi lager en samlet oversikt over tilskuddsordninger, med én inngang inn.
  • Frivillige organisasjoner skal inviteres inn i politiske prosesser tidlig, og vi skal ha lange nok høringsfrister
  • Innspillsmøter skal legges etter normal arbeidstid, slik at frivillige har mulighet til å delta
  • Vi skal ha årlige møter der oppfølging av erklæringen er tema

Kulturdepartementet skal koordinere regjeringens frivillighetspolitikk fremover. Frivillighetserklæringen erstatter imidlertid ikke det enkelte departements sektorpolitiske ansvar. På møtet mellom regjeringen og frivilligheten fredag deltok derfor statsminister Erna Solberg og statsrådene Jan Tore Sanner, Bent Høie og Solveig Horne.

- Frivilligheten skaper glede, trivsel og knytter lokalsamfunnene sammen. Derfor er det viktig at både stat og kommuner gir frivilligheten gode vilkår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Mye godt og viktig helsearbeid starter i frivillig sektor. Frivillige organisasjoner har rolle både som initiativtakere og pådrivere, og bidrar til å redusere ensomhet, få flere med på fysisk aktivitet, dyrke interesser og få til gode møter mellom mennesker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Frivillige organisasjoner er limet i samfunnet vårt. Jeg er opptatt av å ha tett dialog med frivillige organisasjoner. Sammen kan vi utvikle en bedre innsats for barn og ungdom, for personer med nedsatt funksjonsevne, i familiepolitikken og i arbeidet med likestilling og integrering, sier barne-, likestilling og inkluderingsminister Solveig Horne.

Les høringsnotatet her.