Et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realiseresine drømmer og ambisjoner, og at det skal lønne seg å jobbe.

- Arbeids- og sosialkomiteen har et stort ansvar, både pengemessig, men ikke minst stor betydning for hverdagen til svært mange mennesker.Vi må finne et balansepunkt mellom en verdig inntekt for de utenfor arbeidslivet, uten at det blir mer lønnsomt å ikke søke seg nye utfordringer og muligheter, sier komitéleder Arve Kambe (H).

-I Sundvolden-plattformen setter regjeringspartiene Høyre og FrP både opp store mål og flere virkemidler for et velfungerende arbeidsmarked. I dette budsjettet starter vi arbeidet, legger han til.

Alle gode krefter

Bengt Morten Wenstøb (H) ønsker at alle gode krefter i samfunnet skal kunne bidra, fra frivillige lag og foreninger til private virksomheter som leverer gode velferdstilbud. Målet må være at velferdsstaten tilrettelegger men ikke nødvendigvis utfører alle velferdsoppgaver selv.

- Ofte hører man i Stortingssalen fra opposisjonen at de bevilger mer til dem som har minst fra før av. Men alle utfordringer løses ikke gjennom å bevilge mere penger. Regjeringen har satt seg som mål å gjøre noe med barnefattig og følger det opp med økonomiske bevilgninger. Men bekjempelse av fattigdom handler ikke bare om økonomi. Det handler også om å få være med i et sosialt fellesskap og bygge sosiale relasjoner, sier han.

En historisk erfaring er at barns livsvilkår endres når de voksne får det bedre.

- Derfor er det så viktig å se arbeid- og sosialpolitikk i en sammenheng. Derfor er regjeringens arbeidslinje så viktig fordi det løfter folk ut av fattigdom, sier Wenstøb.

- Det er utfordrende å stå utenfor det ordinære arbeidslivet av minst to grunner. Du har ingen sikker inntekt, noe som gjør at du ikke kan få lån eller skaffe deg bolig. Men også at du ikke er deltaker i et fellesskap. Man skal ikke undervurdere at å være i arbeid gir økt livskvalitet, men også bedre helse, sier Wenstøb.

Selv om norsk arbeidsliv i all hovedsak preges av ryddige og ordentlige forhold, er noen bransjer preget av sosial dumping og dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

- Dette er uakseptabelt, både for arbeidstakerne som rammes og for konkurrerende bedrifter som følger loven. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet mot sosial dumping, sier Wenstøb.

Mer fleksibelt arbeidsliv

På noen områder er det imidlertid behov for et mer fleksibelt arbeidsliv, der arbeidstiden kan tilpasses de ansattes og arbeidsplassens behov og ønsker. I tillegg vil regjeringen senke terskelen inn i arbeidslivet for dem som i dag står utenfor.

- For å få til det trengs en arbeidsmiljølov som er tilpasset tiden vi lever i. At regjeringen ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv, betyr ikke at vi vil ha et frislipp eller en rasering av arbeidsmiljøloven, sier han.

- Vi vet det blir flere eldre i Norge og vi vet flere har behov for oppfølging. Samtidig er det viktig og ikke sette likhetstegn mellom eldre og sykdom. Mange eldre er friske og ønsker å stå lengre i arbeid. Det må vi legge til rette for. For mange eldre gir deltakelse i arbeidslivet økt livskvalitet, sier Wenstøb.