1. HarHøyre til hensikt å forandre på de urettferdigheter som rammer aleneboere?

Svar: Vi vet at det hevdes å være dårligere helse blant single, de har lavere utdanning enn andre i parforhold, dårligere lønnsutvikling og det har også blitt hevdet at single i større grad sliter med rusproblemer og psykiske utfordringer. Økonomisk er også aleneboere ofte i en vanskelig situasjon da de er alene om store investeringer som for eksempel kjøp av bolig. Høyre mener at gruppen single ikke en homogen gruppe. Derfor bør vi heller se på de utfordringer den enkelte har fremfor å innføre generelle velferdsordninger ut fra det ene kriterium, at man bor alene. Dette er sammensatte spørsmål som krever grundigere gjennomgang før vi eventuelt setter inn tiltak fra staten.

2. Den nye eiendomsbeskatningen slår usedvanlig sterkt ut for aleneboere på formuesskatten. Enslige, som bor i enkle boliger i dyre områder kommer svært dårlig ut.Er hensikten at aleneboende i noe større boliger tvinges til å selge, mens par, med dobbelt fradrag og dobbel inntektskal kunnebeholde boligen?

Svar: Med de nye takseringsreglene for boliger har vi sett at en rekke boliger har fått stor økning i ligningsverdien. Høyre stemte den gangen, som eneste parti, mot omleggingen. Dette fordi vi mente at ett urettferdig takseringssystem ble erstattet med et nytt urettferdig takseringssystem, med den hensikt å kunne øke ligningstakstene videre. Det har vi nå sett at har skjedd. Høyre vil i stedet fjerne formuesskatten. Den rammer sterkt bl.a. enslige pensjonister som sitter med en verdifull bolig, men uten en stor inntekt til å betjene formuesskatten.

3. Hva vilHøyre konkret gå inn for å bedre unge ensliges muligheter til å komme inn på boligmarkedet?

Svar: Finanstilsynet har nylig innført krav til 15 % egenkapital ved kjøp av bolig. For å gi flere unge anledning til å kjøpe sin egen bolig ser Høyre det som sentralt at BSU-ordningen styrkes. I tillegg er det viktig at det bygges flere boliger for å avdempe den sterke prisveksten. Fylkesmennene må få beskjed om å slutte å overprøve kommunene når disse klargjør nye arealer for boligbygging. Infrastrukturen, og særlig kollektivtilbudet, rundt de store byene må bygges ut slik at det kan bygges mer i randsonen til pressområdene. Vi må gå gjennom alle kravene som stilles til nye boliger for å se om noe kan fjernes eller reduseres slik at kostnadene og byggetiden går ned.

4. SynesHøyre det er rettferdig at en aleneboer skal betale like mye i strømavgifter, avgifter til vann og avløp, forsikring etc. som en storfamilie eller et par med to inntekter?Hva kan konkret gjøres her?

Svar:Når det gjelder vann, strøm og søppel vil Høyre at disse avgiftene skal beregnes ut i fra forbruk. Det er en rettferdig løsning for forbrukerne uavhengig av hva slags boform de har. Hva slags vilkår forsikringsselskapene legger til grunn er opp til det enkelte selskap og det er kundene som må stille krav her til endrede vilkår.

5. ErHøyre for at vi fortsatt skal ha et skattesystem som favoriserer kjernefamiliene til de grader som det gjeldende systemet gjør?

Svar: Spørsmålet har et sterkt ladet premiss. Skattesystemet har fokus på den enkelte skattyter og dennes inntekt/formue, ikke på skattyters boligform. Et unntak er enslige forsørgere, som blir lignet i skatteklasse 2, og dermed nyter godt av noe større bunnfradrag. Høyre anerkjenner at enslige ikke er en homogen gruppe, og mener derfor at generelle skattefradrag til denne gruppen ikke vil være riktig bruk av virkemidler.