Bedre lærere

 • Alle er enige om at læreren er viktig, men ikke alle tar konsekvensen av det
 • Høyre har foreslått flere tusen ekstra etter- og videreutdanningsplasser, vi har lagt inn 500 millioner mer enn Regjeringen i vårt opplegg (RNB 2012)
 • Krav til fagkompetanse skal gjelde alle lærere i skolen, ikke bare nyutdannede (slik Regjeringen foreslår).
 • Gjøre lærerutdanningen til et femårig masterstudium.

Arbeidslinja

 • Åvære i arbeid har enorm betydning for det enkelte menneske, ikke bare for samfunnet. Derfor har vi fremmet forslag spesielt siktet inn mot unge for å hindre frafall fra arbeidslivet gjennom et representantforslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og forsterket oppfølging for sosialhjelpsmottakere under 26 år (Dok 8:119)

Et bedre og tryggere helsevesen

 • Høyre er opptatt av et godt helsevesen uten allergi mot private løsninger. Men det aller viktigste er god kvalitet, tilgjengelighet og pålitelighet i helsevesenet, uansett hvem som utfører tjenestene, og det har vi fulgt opp inneværende sesjon.
 • Representantforslag fra stortingsrepresentantene om å sikre kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten (Dok 8:108)
 • Representantforslag om fritt rehabiliteringsvalg og forbedret kvalitet og tilgjengelighet i rehabiliteringstilbudet (Dok 8:68)

Et mer tolerant Norge

 • Høyre har foreslått å øke kunnskapen om omfanget av hatkriminalitet slik vi har kunnskap om øvrig kriminalitet, styrke forskningen på hat og ekstremisme, og gjennomgå skolens antirasistiske arbeid, for å nevne noe
 • Representantforslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme (Dok 8:42)

Forbedre samfunnssikkerheten

 • Politiet i Norge nyter stor tillit og består av dyktige medarbeidere. For å bevare denne posisjonen må man forbedre seg, og der har Høyre fremmet konkrete forslag som går på å utarbeide standarder for evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet, og undersøke om politiets ressurser utnyttes optimalt
 • Representantforslag om en bredt anlagt politistudie og økt samfunnssikkerhet (Dok 8:3)
 • Representantforslag om bedre evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet, som grunnlag for utvikling av ny kunnskap og styrket terrorberedskap (Dok 8:15)

Kunnskap og konkurransekraft

 • Vi trygger velferden gjennom å skape mer, ikke skatte mer. Derfor vil Høyre trygge grunnlaget for velferden gjennom å satse på kunnskap og konkurransekraft.
 • Små og mellomstore bedrifter er til sammen de største arbeidsgiverne i det private næringslivet. Det er derfor viktig at de gjør det dem er best til, å skape i stedet for tid til byråkratiske prosesser. Vi har derfor forslag knyttet til forenkling og redusert beskatning
 • Høyre styrker forskningsinnsatsen med 800 millioner kroner, og lanserer samtidig en ny modell for forskningsfondet. Dette vil bidra til å trygge velferden også etter oljealderen (RNB 2012)
 • Representantforslag om en ny giv for små- og mellomstore bedrifter (Dok 8:110)
 • Representantforslag om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv (Dok 8:113)

Lokalt selvstyre

 • Beslutningene blir oftest best når de blir tatt av dem det angår. Derfor ønsker Høyre å styrke lokaldemokratiet blant annet gjennom et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune og nytenkning rundt en enklere kommunestruktur
 • Representantforslag om etablering av et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune (Dok 8:32)

Boligpolitikk

 • Det bygges 10 000 færre boliger enn hva som trengs for å dekke behovet. Dette skaper problemer spesielt for unge i etableringsfasen, og det har vi fulgt opp i årets Stortingssesjon
 • Representantforslag om tiltak for økt boligbygging (Dok 8:72)
 • Fjerne egenkapitalkravet.
 • Bedre BSU-ordningen

Utsatte barn og barnevern

 • Utsatte barn i Norge må få nødvendig hjelp raskt, og da kan ikke et dårlig organisert barnevern stå i veien
 • Høyre har foreslått å legge den ikke-fungerende delen av det statlige barnevernetog styrke det kommunale barnevernet – med tvang hvis nødvendig
 • Vi har fremmet representantforslag om bekjempelse av narkotika på skoler (Dok 8:39)

Energi, klima og miljø.

 • Høyre spilte en viktig rolle i arbeidet med klimaforliket. De borgelige partiene kjempet igjennom økt finansiering av forskning på klimateknologi, deriblant fangst og lagring av CO2
 • Vi fikk også styrket belønningsordningen for gode kollektivtrafikkløsninger i byene.
 • Forslag om skattefradrag for energieffektivisering i egen bolig
 • Forlag om en biogasstrategi

Samferdsel

 • Gode veier og et godt kollektivtilbud knytter Norge sammen. Vi har i en årrekke foreslått gode tiltak for å styrke norsk samferdsel, men i år har vi satt ekstra fokus på trafikksikkerhet og presentert en egen plan for å bedre den.
 • Vi ønsker å bygge deler av InterCity-triangelet med OPS for raskere realisering.
 • Rushtidsrabatt på buss som alternativ til rushtidsavgift på bil
 • Belønningsordningen skal støtte dokumenterte resultater og trafikkreduserende tiltak

Høyres Landbruksmelding

 • Høyre vil fjerne boplikten og prisreguleringene på landbrukseiendom
 • Vi vil frata Tine rollen som markedsregulator
 • Høyre vil ikke fjerne importvern eller markedsreguleringen over natten, men vi må gradvis tilpasse oss til resten av verden