Høyre la i dag frem et representantforslag i Stortinget, hvor det foreslås at foreldre som ikke har mulighet til å ta ut hele mødre- eller fedrekvoten sin må få overføre kvoteuker til partneren. Høyre vil ikke kutte i dagens permisjon, men vil sikre at barn og foreldre ikke mister tid sammen.

Dagens foreldrepermisjonsregler er slik at familien mister de kvoteukene mor eller far ikke kan ta ut, konsekvensen er at mange barn og foreldre mister denne tiden sammen.

Høyre mener barnets behov er viktigst og vil ha en mer fleksibel foreldre­permisjon slik at hver familie kan velge selv hva som passer best for seg og sitt barn,

-Høyre mener det er galt å straffe familier som ikke klarer å leve opp til regjeringens familieideal, ved å frata dem permisjonstid, sier Helleland. Hun påpeker at det kan være mange årsaker til at familier ikke kan benytte seg av kvotene de har fått utdelt, men i daggår dette ut over barna.

- Høyre mener barnets behov er viktigst og vil ha en mer fleksibel foreldre­permisjon slik at hver familie kan velge selv hva som passer best for seg og sitt barn, sier Helleland. Hun finner detoppsiktsvekkende at barneminister Inga Marte Thorkildsen ved å opprettholde dagens regler i realiteten fratar barna tid med foreldrene sine det første leveåret.

Foreldrepermisjonsordningen var også tema i Stortingets spontanspørretime, der Høyre etterlyste behovet for en radikal forenkling av foreldrepermisjonsregelverket. Linda Helleland og Arve Kambe ba regjeringen svare på om det er fornuftig bruk av ressurser å opprettholde det byråkratiet dagens foreldrepermisjonsregler fører med seg. Statsråd Thorkildsen innrømmet at foreldrepermisjonsordningen har et åpenbart forbedringspotensial. Hun mente dette handler om problemer i IKT-systemene, og uttalte at regjeringen vil jobbe for å forenkle ordningen etter at de har gått gjennom håndteringen av pensjon og håndteringen av sykepenger.