Hva skjedde i barnehagen i dag? Dette er alle småbarnsforeldres spørsmål når de skal hente barna etter en dag i barnehagen. Har de vært på tur eller skjedde det noe spesielt i dag? Informasjon om hverdagsrutiner og aktiviteter i barnehagen er noe foreldre setter pris på å få. I dag kommuniseres det gjennom gule lapper, lister, og ofte hastige beskjeder ved henting.

Høyre er opptatt av å bedre kvaliteten i barnehagen. En effektivisering og bedring av informasjonsflyten vil komme barna til gode. Hvilke virkemidler vil bidra til å sikre informasjon om barnet, og i større grad involvere foreldrene i barnehagehverdagen?

IT inn i barnehagen
Noen barnehager har tatt i bruk ulike IT system for å gjøre noe med dette. Eiere, ansatte og foreldre er svært fornøyde. Se sak fra barnehage.no.

På bakgrunn av dette har Høyre lagt frem forslag i stortinget hvor vi foreslår å innføre digitale hjelpemiddel i barnehager som et forsøksprosjekt i flere kommuner.

- I dag henger det lister og ”gul-lapper” i barnehagene om alt fra medisinering til soving, bleieskift og aktivitetsplan. Dette er informasjon som skal samles i et system og som vil komme barnet til gode gjennom at personalet til enhver tid er orientert om behovet til hvert enkelt barn. I dag er det dessverre et problem at informasjon om barnet ”glipper” pga. stor gjennomtrekk blant ansatte, sier familiepolitisk talskvinne for Høyre Linda Hofstad Helleland.

- Vi tror dette vil bedre kommunikasjonen mellom barnehage og foresatte, forbedre rapporteringsrutiner og ikke minst oppfølgingen av det enkelte barn. Barnehager som har tatt dette i bruk viser til at de frigjør tid fra administrative oppgaver som kan brukes til tid sammen med barna. Vi tror dette gir bedre kvalitet og sikkerhet, sier Helleland.

Bedre HMS
I tillegg melder barnehagene om at det gjør HMS arbeidet bedre og enklere da en til en hver tid har oversikt over barna, for eksempel på mobilen. Tellelister og viktig informasjon om allergier og andre viktige tilstander er tilgjengelige for alle ansatte og ikke minst vikarer.

Personvern og rettsikkerhet
- Høyre er opptatt av å sikre hensynet til barn og foreldres personvern og rettsikkerhet i forbindelse med et slikt forsøk. Derfor er det nødvendig med en uavhengig vurdering av personvernshensyn og rettsikkerheten til barna i forbindelse med prosjektet. Dette gjelder spesielt håndtering, lagring og sletting av data, avslutter Helleland.