Sett i lys av debatten rundt kinesisk oppkjøp av Elkem, ønske om statlig investeringsfond og bekymringer for svakt privat norsk eierskap, finner Høyre det interessant å sammenligne de rammebetingelsene en norsk investor stilles overfor vs en utenlandsk investor.

- For å betale formueskatten, måtte den norske eieren sitte igjen med 137 millioner kroner årlig. Og det er etter selskaps- og utbytteskatt. Elkem måtte dermed hatt et resltat på rundt 265 milloner kroner årlig for at den norske investoren skulle komme ut i null, sier Gundersen.

Selv med de ekstraordinære postene i 2009 ville Elkem vært et dårlig foretagende for en norsk investor. Høyre-regnestykket viser et samlet overskudd før skatt på 455 millioner kroner de siste fire årene, en periode hvor en investering på 12,5 milliarder kroner ville krevd over 1 milliard kroner bare for å dekke formueskatten.

- I stedet for å diskutere statlig eierskapsfond og egentlig bare forsterke tendensene mot meget sterk konsentrasjon av kapital på statens hånd, burde man heller slutte å innkreve den kapitalen fra private som kunne være kilden til et langt bredere og mer mangfoldig norsk eierskap, det vil si formuesskatten, sier Gundersen.

Gundersen understreker at han ikke har noen innvendinger mot salget av Elkem-aksjene til Kina.

Les om saken i Finansavisen 13. januar 2011.