Arbeiderpartiets landsmøte 7.-10. april vedtok et integreringspolitisk dokument som blant annet foreslår at rett og plikt til norskopplæring for innvandrere skal økes fra 300 til 600 timer, samt at arbeidsinnvandrere fra EØS-land skal gis tilbud om 300 timers norskopplæring. Dette til tross for at de stemte mot Høyres forslag om utvidelse av norskopplæringen for få måneder siden.

- Høyrehar lenge arbeidet for en styrking av norskopplæringen av innvandrere, men i motsetning til Arbeiderpartiet vil vi ikke skyve regningen over på kommunene, sier stortingsrepresentant og leder av Høyres Mangfoldsutvalg, Per-Kristian Foss.

Han viser til at Arbeiderpartiet vil pålegge kommunene kostnadene for utvidelse av dagens ordning fra 300 til 600 timer i proposisjonen som ligger til behandling i komiteen nå.

- Når det gjelder et mulig tilbud av språkopplæring av ledigmeldtearbeidsinnvandrere fra EØS-land, så må det jo følge penger med til kommunene. Her etterlyser vi en konkretisering av vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte, samt en iverksettelse, sier Per-Kristian Foss.
- Høyre innførte i2005 hele introduksjonsordningen med opplæring av innvandrere. I 2010 foreslo vi å utvide språkopplæringen, og la penger i budsjettet for å finansiereutvidelsenmen dette stemte Arbeiderpartiet mot, sier Foss.
For Høyre er det viktig med en bærekraftig arbeidsinnvandring, ogden ferske rapporten fra Brochmann-utvalget om velferd og migrasjon støtter opp om Høyres fokus på arbeidslinjen fremfor stønadslinjen.
- Språk er nøkkelen til god integrering og åpner døren til arbeidsmarkedet, nå håper vi den rødgrønne regjeringen støtter Høyre og gjør ord til handling.