Dersom du er så ”dum” å etablere en bedrift og i tillegg tjene penger – ja da skal ”vi ta deg” – enten kommer en journalist eller så kommer loven, eller en nidkjær byråkrat gjerne med tilbakevirkende kraft.

Bærekraftig velferd skapes gjennom at man etablerer et sunt privat næringsliv. Sunne internasjonale konkurransedyktige bedrifter skaper arbeidsplasser og skatteinntekter til omfordeling i fellesskapet.

Høyre ønsker at kommunene skal få beholde eiendomsskatten, slik at politikerne skal beholde intensiver i kommunen for å ønske å legge tilrette for bedriftsetableringer i, kommunen er ”lokalstedet” hvor en bedrift ønsker å etablere seg.

Høyre mener at næringslivet fortjener forutsigbare rammevilkår. Rammevilkår som gjør at man tør å investere, fordi man stoler på at politikere skaffer forutsigbare langvarige rammevilkår. Man skal kunne stole på en politiker. De skal skape rammevilkår som sikrer at våre kunnskapsbedrifter etablerer seg i Norge i stedet for i andre land.

Høyre ønsker at terskelen for å etablere og drifte egen bedrift skal være lav. Man skal ikke være ekspert på skjema, skatt og revisjon for å ”tørre” å lansere en ide – eller en drøm.

Høyre ser at verdier skapes over tid. Når en grunder starter og etter hvert ønsker å overføre bedriften til neste generasjon, skal dette la seg gjøre uten at bedriften må ”legge ned” på grunn av arveavgift.

Høyre ønsker at formueskatten på arbeidende kapital skal avvikles. Det finnes liten fornuft i at bedriftseiere må selge aksjer eller bedriften for å betale en formueskatt knyttet til anleggsmidler og arbeidskapital som ikke er tenkt realisert men ”være i drift”.

Høyre ser at innovasjon skapes gjennom interaksjon mellom næringsliv, politikk og forskning. I den rekkefølgen. Det er næringslivets behov som må settes i fokus for bevilgninger til forskning og for politikken. Det må være møteplasser og tett interaksjon mellom politikerne og næringslivet slik at politikerne forstår hva næringslivet trenger. Bare da kan man sikre at det skapes langvarige, bærekraftige og forutsigbare arbeidsplasser og skatteinntekter.

Høyre ønsker at man skal ta ut store infrastruktur prosjekter fra det 4 årlige bevilgnings statsbudsjett og tilrettelegge for privat finansiering og offentlige leieavtaler over lang tid. Dette kan sikre at store infrastrukturprosjekter som havn, vei, jernbane, kraftutbygging og flyplasser kan gjennomføres innenfor en fastlagt tidsramme, uavhengig av årlige bevilgninger via statsbudsjettet, og innenfor budsjett. Privat finansiering med en offentlig leietaker sikrer at man igangsetter og fullfører store infrastrukturprosjekter. Dette er viktig for bedriftsetableringer men også for bosetting og familieliv.

Sikres dette, skapes bærekraftige arbeidsplasser og velferd til alle, uten at skattenivå fratar oss lysten til å arbeide mye, etablere private bedrifter eller at vi alle blir ansatt i offentlig sektor. Vi sikrer at Norge er med i en global konkurranse og vi sikrer omfordeling av velferd og at den Nordiske modellen forblir et symbol også i fremtiden.

Drepes næringslivet av skatter og avgifter, uforutsigbare rammevilkår og med lover med tilbakevirkende kraft – ja da kan vi alle flytte til Østen om få år – eller så er Norge et datterselskap i en kinesisk bedrift.

La ikke misunnelsen forbli større enn kjønnsdriften i Norge. La oss bygge et samfunn som er et internasjonalt foregangssamfunn også i fremtiden.

Kristin Omholt-Jensen

Leder av Akershus Høyres bedriftskanal