Privat eierskap er normalen i Norge, og vi må enda bedre legge til rette for at private eiere vil og kan investere i utvikling av norske arbeidsplasser. Høyre vil ha en politikk for styrket og spredt norsk eierskap, der statens viktigste rolle overfor næringslivet er å utforme lover og regler.

For Høyre er målet at alle som ønsker å arbeide, skal få anledning til det. Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet. En solid og nyskapende næringspolitikk er et avgjørende virkemiddel for å trygge jobber og å sikre dem som står utenfor arbeidslivet, en ny sjanse til å komme i arbeid. Samtidig gir nylig vedtatte endringer i arbeidsmiljøloven økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet, noe Høyre mener er bra både for næringslivet og for arbeidstakeren.

Høyre vil føre en politikk som gjennom skattenivå, næringspolitikk og stønadssystemer sikrer at det lønner seg både å skape arbeidsplasser og å være i arbeid.

Høyres løsninger:

 • holde orden i norsk økonomi og dermed bidra til å trygge arbeidsplassene i konkurranseutsatt sektor
 • øke bevilgningene for å bygge ut vei og jernbane raskere og mer helhetlig, og ta i bruk nye og raskere utbyggingsmetoder, som offentlig-privat samarbeid (OPS)
 • øke satsingen på forskning og utvikling (FoU), blant annet gjennom FoU-kontrakter mellom næringslivet og det offentlige
 • føre en politikk som sikrer at det lønner seg å jobbe
 • næringsliv og arbeidsgivere bør oppfordres til å være med på å ta samfunnsansvar ved å ansette flere folk med hull i CVen
 • arbeide for en fortsatt styrking av lærlingestilskuddet
 • rendyrke Innovasjon Norge som næringspolitisk virkemiddel i hele Norge
 • ha en sterk satsing på næringsrettet forskning og innovasjon. Vurdere stipendordninger for kommersialisering av forskning
 • forenkle lover og regler for å redusere næringslivets kostnader ved pålagte administrative byrder. Forenkle plan- og bygningsloven med sikte på å gjøre prosessene raskere og mindre kostnadskrevende
 • tilrettelegge for et mer inkluderende arbeidsliv hvor flere kan ta i bruk sin arbeidsevne
 • redusere bedriftsbeskatningen for å legge til rette for flere investeringer i nye arbeidsplasser
 • trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten
 • fjerne arveavgiften, noe Høyre-Frp-regjeringen gjorde fra 1. januar 2014
 • gjøre det mer lønnsomt å investere i nye driftsmidler gjennom mer gunstige avskrivningssatser
 • redusere skatten på lave og vanlige lønnsinntekter

Har du spørsmål til Høyre om arbeidsplasser som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.