Av statsminister Erna Solberg

Hver gang jeg besøker Nord-Norge, blir jeginspirert av den sterke drivkraften som kjennetegnermenneskene og næringene i landsdelen.Det gjør meg trygg på at vi skal lykkes med måletom å videreutvikle Nord-Norge som en av landetsmest skapende og bærekraftige regioner. Vi måløse viktige oppgaver i dag, for å ruste nordområdenefor fremtiden.

Nordområdenes stolthet og historie handlerom naturen, ressursene og menneskene som borher. I samspillet mellom tradisjonelle næringer ogmoderne teknologi ligger et stort potensial for verdiskaping.

Regjeringen vil bidra til at næringsliveti regionen kan realisere dette, basert på kunnskapog sterke utdannings- og forskningsmiljøer.Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiskeinteresseområde. Vi er pådrivere i detinternasjonale nordområdediplomatiet, og samarbeidernært med andre land og organisasjonerom hvordan vi best skal utvikle regionen. Vårtmål er å sikre fortsatt stabilitet, forutsigbarhetog en fredelig utvikling. De sikkerhetspolitiskeendringene i Europa den siste tiden understrekerviktigheten av denne linjen i forvaltningenav noen av de rikeste, men også mest sårbarenaturområdene på jorden.

Konsekvensene av klimaendringene er spesieltsynlige i nord. De alvorlige utfordringene må møtesmed kunnskap, ansvarlighet og forpliktende,internasjonalt samarbeid. Samtidig åpner detseg nye muligheter. Smeltende polis åpner forøkt skipstrafikk langs Nordøstpassasjen mellomEuropa og Asia. De antatt store olje- og gassforekomstenei Barentshavet kan bidra til å møteverdens stadig økende energibehov. Økt menneskeligaktivitet i en region preget av store avstanderog hardt vær stiller store krav til infrastruktur,miljøvern, beredskap og søk- og redningstjenestene.

Dette er realiteter regjeringen er opptatt avå håndtere på en forsvarlig måte.Norges interesser og ansvar i nordområdenebetyr at vi må være til stede og at vi må ivaretabåde rettigheter og plikter i regionen. Kystvaktener særlig viktig i denne sammenhengen. Regjeringenvil sikre at Forsvaret har god situasjonsforståelseog høy operativ evne i nord.

Vår innsats i nordområdene bygger videre pådet grundige arbeidet som er gjort av tidligereregjeringer. Fremover prioriterer regjeringenfølgende fem områder:

  • Internasjonalt samarbeid
  • Næringsliv
  • Kunnskap
  • Infrastruktur
  • Miljøvern, sikkerhet og beredskap

Vi skal gå fra ord til handling i nordområdepolitikken.Hva regjeringen gjør, og hva vi alleredehar oppnådd, kan du lese mer om i denne rapportensom vi har kalt nordkloden.

Les også:Her er hele rapporten.