- En viktig del av mennesket har ofte blitt glemt i folkehelsearbeidet. Nå likestiller vi fysisk og psykisk helse. Det er like sunt å være en del av et fellesskap som å slutte å røyke. Det er like sunt å ha en jobb å komme til som det er å sykle dit. Derfor legger vi i dag fram tiltak for å forebygge ensomhet og tiltak for aktiv aldring sammen med tiltak for å øke den fysiske aktiviteten og redusere tobakksbruken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forebygging av psykiske problemer og rus hos barn

Regjeringen vil i samarbeid med KS etablere et program for folkehelse i kommunene. Programmet skal handle om psykisk helse og rus med barn og unge som en prioritert målgruppe. Folkehelseprogrammet er et virkemiddel for å integrere psykisk helse i lokalt folkehelsearbeid og på tvers av de ulike sektorene i kommunene.

– Det viktigste vi gjør for å forebygge psykisk og fysisk sykdom, er å gi barna våre gode og trygge oppvekstsvilkår og følelse av mestring, sier Høie.

Mer fysisk aktivitet i ungdomsskolen

Regjeringen setter nå i gang et forsøk ved rundt 30 ungdomsskoler der gym og fysisk aktivitet dobles, fra to til fire timer.

– Fysisk aktivitet er bra, både for den fysiske og psykiske helsen. Det er særlig i ungdomsskolen vi ser at unge blir mindre aktive, derfor øker vi innsatsen her, sier Høie.

Forsøket er ment å gi kunnskap om hva slags opplegg som gir best effekt på elevenes helse, trivsel og resultater.

Aktive eldre

Regjeringen vil også sørge for at de eldre lettere skal kunne delta på alle områder, både i arbeids- og samfunnsliv.

– Det er behov for en holdningsendring til eldres deltakelse i samfunnet. Mange eldre ønsker å bidra, enten det er i arbeidslivet, i frivilligheten eller på andre områder. Det skal de få lov til. Derfor har vi hevet aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år, økt aldergrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell og jobber med strategi som fremhever eldres ressurser og deltakelse, sier Høie.

Les mer om Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter