Torsdag holdt Eriksen Søreide en interpellasjon til statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen om oppfølgingen av norske krigsveteraner. Selv om et enstemmig storting har stil seg bak flere tiltak overfor denne gruppen, gjenstår det fremdeles mye arbeid før man har kommet i mål med alle punkter i handlingsplanen «I tjeneste for Norge» fra 2011.

– Veteran er en hedersbetegnelse, det er ikke en diagnose. Forsvarets veteraner bringer med seg verdifulle og positive erfaringer, og kunnskaper fra et viktig og veldig ofte risikofylt oppdrag på vegne av den norske stat og det norske samfunnet. Heldigvis klarer de fleste veteraner seg godt, men de som sliter, sliter ofte veldig tungt, sier Eriksen Søreide.

Tøffe runder med forvaltningen

Hun understreker at veteranarbeidet må nå langt utover Forsvarets egne rekker og organisasjoner. Og det er nettopp her mange opplever motgang, særlig i den enkeltes møte med systemet på sivil side, den offentlige forvaltningen i form av Nav, Statens pensjonskasse og helsevesenet.

– Flere veteraner er sitert på at kampen mot systemet er tøffere enn kampen på slagmarken. Det forteller meg at det er nødvendig å gjøre noe drastisk. Det er ikke akseptabelt, og det er ikke i tråd med de intensjoner Stortinget har gitt uttrykk for, eller de vedtak vi har fattet. Skadde veteraner møter fortsatt i altfor stor grad liten forståelse for sin situasjon og sine skader i sivil forvaltning og helsevesen. Det mangler kompetanse, og det mangler kunnskap, sier lederen for Utenriks- og forsvarskomiteen.

På vei – men ikke i mål

Eriksen Søreide etterspør større grad av tilrettelegging av systematisk kompetanseheving i relevante fagmiljøer. Et godt eksempel på tilrettelegging er Veteranforbundet SIOPSs samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Prosjektet er knyttet til kompetanseutvikling innenfor spesialisthelsetjenesten og andre deler av Nav-systemet. Dette er et tilbud som Høyre foreslo å styrke betraktelig i sitt alternative budsjett.

– Vi har kommet et godt stykke på vei med å forbedre anerkjennelsen og ivaretakelsen av våre veteraner, både før, under og etter tjeneste. Utfordringene gjenstår likevel, spesielt i det sivile hjelpeapparatet, og i denne saken – som for veteranene for øvrig – holder det ikke å komme et godt stykke på vei, vi må faktisk komme helt hjem, avslutter Eriksen Søreide.

Forut torsdagens stortingshøring mottok Eriksen Søreide et støtterop for veteransaken med 628 underskrifter. Hun benyttet anledning til å hedre initiativtaker Arild Lihaug og alle andre ildsjeler som har bidratt til å rette søkelyset mot veteranenes sak, samt Forsvaret for styrkingen av veteranarbeidet.