- Helsetjenestene i kommunene møter ikke befolkningens behov i tilstrekkelig grad. Vi deler inn tjenestene våre etter diagnoser, alder og kroppsdeler. Det blir for mange biter og for lite helhet. Med denne stortingsmeldingen vil vi sette bitene sammen. Det er på tide å lage en helhetlig helsetjeneste for hele mennesket. Det er akkurat dette den nye primærhelsetjenestemeldingen handler om, sier Høyres helsepolitiske talsperson, Tone W. Trøen.

Meldingen inneholder særlig tre satsningsområder: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering. I tillegg er psyisk helse, rus og eldreomsorg viktige temaer.

Teamaorganisering

Mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Dette gjelder spesielt personer med store og sammensatte behov. Disse må møtes med sammensatt kompetanse. Et av grepene som foreslås i meldingen at tjenestene i større grad samlokaliseres. Samlokalisering fører til «en dør inn» som gjør det enklere for brukere og pasienter som er usikre på hvor de skal gå. Neste skritt er er flere faglige team.Et sentralt grep i meldingen er å legge til rette for primærhelseteam, som skal ha ansvaret for behandling av sin gruppe pasienter. Kjernen i teamet vil vil være allmennlege, sykepleier og administrativt personell.

Kompetanse

De kommunale helse- og omsorgstjeneste står overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Skal vi heve kvaliteten på tjenestene, må vi heve kompetansen til dem som gjør jobben. Regjeringen tar flere grep for å styrke kompetansen:

· lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de trenger

· Utvikle en handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving i hele den kommunale helse- og omsorgssektoren

· Utrede om det skal etableres nye brede kliniske videreutdannninger på masetrgradsnivå

· Alle allmennleger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin. Innretning skal utredes nærmere.

Ledelse

Tilsyn viser at det flere steder er mangler i ledelsen av helse- og omsorgstjenestene. Skal vi arbeide smartere og bruke ressursene på en best mulig måte, er vi avhengig av et godt lederskap på alle nivåer i kommunen. Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å bedre ledelsen i tjenestene. Regjeringen vil blant annet bedre tilgangen på lederutdanning og stille tydelig krav til ledelse. Dette skal blant annet gjøres gjennom å gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere en lederutdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og legge til rette for at plasser på Nasjonalt topplederprogram i regi av Nasjonal ledelsesutvikling stilles til disposisjon for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjeneste.

- Meldingen viser at regjeringen i arbeidet har lyttet til hva brukere og pasienter sier. De sier at tjenestene må tilpasses den enkelte bruker, og ikke den enkelte diagnose. Målsettingen med hvordan vi bygger tjenestene våre bør være «ingen beslutning om meg, uten meg». Primærhelsemeldingen er et godt svar på denne målsettingen, og viser at regjeringen vil sette pasienten i sentrum når vi skal bygge en helhetlig helsetjeneste, sier Tone W. Trøen.