- Våre mest sårbare pasienter er de sykeste demenspasientene på sykehjem. Time etter time vandrer mange av dem hvileløst rundt i korridorene. Ofte aggressive, veldig urolige, triste, fortvilte og tungt medisinert. Tvangsbruk er ikke uvanlig og hverdagen tilbringes ofte bak «låste» dører, sier Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson for Høyre.

Høyre-Frp-regjeringen foreslår å omdisponere den kulturelle spaserstokken til kunnskapsutvikling om musikk som en integrert del av stell og pleie.

- Vår regjering vil ruste og motivere kommunene til å bygge en faglig sterk omsorgstjeneste. Åfremstille omdisponering fra den kulturelle spaserstokken til kunnskapsutvikling om musikk i pleie som at regjeringen vil at helsepersonell skal opptre som musikere på fellesrommet, er helt feil, sier Trøen.

- Da forstår man ikke hva musikk som en integrert del av stell og pleieer eller hvor viktig det er i hverdagspleien for de aller mest sårbare pasientene. Dette handler derfor ikke om at de ansatte skal stå på fellesrommet å synge. Vi er helt enig med kritikerne som har uttalt seg de siste dagene om at musikkopplevelser for mange eldre kan skape mye livsglede og gode øyeblikk. Kommunene har selv mange sterke økonomiske virkemidler for å sikre at eldre på institusjon og andre fortsatt får gode kulturelle opplevelser.

Omdisponering

Omdisponeringen av midlene skal sørge for at ansatte i omsorgstjenesten har kunnskap om hvilke behandlingstiltak som gir kvalitet i omsorgen.

- Regjeringen tar med denne omleggelsen et sterkere ansvar for kvalitet, kapasitet og kompetanse i omsorgstjenestene. Kommunene settes derfor i stand til å foreta prioriteringene av de konkrete kulturelle tiltakene. Omdisponeringen innebærer derfor ikke noe kutt overhodet, men en omprioritering til tiltak for kvalitet, påpeker Trøen.

- Musikk som en integrert del av stell og pleie, som sykepleietiltak, reduserer aggressiv adferd, reduserer bruk av beroligende medisiner, er uten bivirkninger og er rimelig å utføre. Med opplæring er det enkelt å implementere i praksis. Der kommunene har behov for hjelp fra staten, er for å bidra til at de ansatte har kompetanse til å bruke musikk og kultur som en integrert, forskningsbasert og kunnskapsbasert del av pleien, legger hun til.

- Vi må kanalisere midlene slik at de treffer der behovet er størst. Vårt mål er å skape kvalitet i omsorgen. Vi ønsker å skape en meningsfull hverdag for våre eldre på sykehjem. En hverdag som preges av gode øyeblikk. Nettopp derfor vil vi sørge for at de urolige på alle landets sykehjem får en trygg hverdag. Samtidig er det viktig å huske på en kompetanseheving på bruk av musikk og kultur i pleie og stell vil komme flere enn demenspasientene til gode. Men det krever at de ansatte har kunnskapen som sørger for dette. Derfor er denne omprioriteringen viktig, og ikke minst riktig, avslutter Trøen.

Aktivitet, mestring og kvalitet

Høyre-Frp-regjeringen foreslår å omdisponere budsjettmidlene til Den kulturelle spaserstokken, med utslag fra og med 2016, til mer målrettet satsing på kvalitet i omsorgen. Forslaget innebærer at budsjettmidlene på 30,8 millioner kroner omdisponeres i tråd med regjeringens målsetninger om å utvikle en omsorgstjeneste mer preget av aktivitet, mestring og kvalitet.

Den kulturelle spaserstokken finansieres av Helse- og Omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap, dels over statsbudsjettet og dels fra spillemiddeloverskuddet til Norsk Tipping. Spillemidler til kulturformål utenfor statsbudsjettet fordeles av Kongen.

I regjeringens budsjettforslag for 2015 foreslår Kulturdepartementet økt støtte til Krafttak for sang på 3,5 millioner kroner, hvor bl.a. sang i eldreomsorgen inngår som et viktig programområde. Les mer om prosjektet på www.krafttakforsang.no.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å benytte sin del av midlene (omlag halvparten av midlene) til opplæring og veiledning av ansatte for å bidra til at musikk og sang benyttes systematisk i omsorgstjenestene. I tillegg er det foreslått en tilskuddsordning til utvikling av tiltak for aktivitet og kultur i omsorgstjenestene.

I 2013 ble det gitt direkte tilskudd fra Kulturdepartementet til aktiviteter i til sammen 387 kommuner med til sammen 672 852 innbyggere over 67 år. Per kommune utgjør det knappe 80.000 kroner.