Regjeringen vil:

  • Føre en proaktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser og politikkutforming i EU.
  • Søke å utdype bilaterale relasjoner med sentrale europeiske land.
  • Styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning.
  • Prioritere deltagelse i uformelle og formelle europeiske fora som EØS-avtalen gir oss adgang til.
  • Involvere Stortinget tidlig i avklaringen av viktige EØS-prosesser.
  • Søke å avklare velferdsordninger i EØS-regelverket, og bidra til å gjøre prinsippet om fri bevegelse mer bærekraftig.

- En tydeligere og mer fremoverlent Europapolitikk er bra for Norge. Vi skal ha høye ambisjoner for Norge i Europa. Europalandene er våre nærmeste naboer, venner og viktigste handelspartnere! Vi må vokte oss for at «handlingsrom» og «aktiv europapolitikk» kun blir fine ord som vi bruker i Europameldinger hvert 4 år. Det må følges opp med handling og brukes med kløkt, sier Sylvi Graham (H).

- Land etter land har gått gjennom kriser av ulik karakter, som befester seg ulikt økonomisk og sosialt. Vi har sterke økonomiske bånd til Europa og blir berørt av svingninger hos våre europeiske naboer. Det er i vår interesse at landene får fart på sysselsettingen og reiser seg fra krisen, sier Graham.

Ivareta Norges interesser

Regjeringen vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesseroverfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrigeavtalene med EU som ramme for europapolitikken.

For å sikre en åpen og aktiv dialog med EU har regjeringen en egen minister med ansvar forsamordning. Regjeringentar EU inn i alle politikkområder, og jobber aktivt for å komme tidligere inn i prosessene med EU.

- Vi i Høyre og Frp har lagt høye ambisjoner for vår regjering. På europapolitikkens område gjelder dette gjennomslag for saker av nasjonal interesse. Det gjelder at vi har evnen til å påvirke og medvirke tidlig i EU-prosessene, gjennom de muligheter EØS avtalen gir oss.80 prosent av vår eksport går til EU-land, nærmere 70 prosent av vår vareimport kommer fra EU-land. Dette gjør Europa til vår desidert viktigste handelspartner.Alt for ofte har vi i Norge marginalisert europapolitikken til å handle om «bare utenrikspolitikk». Europautredningen fastslo at europapolitikken tvert om handler mer om innenrikspolitikk, sier Øyvind Halleraker (H).

Tar europapolitikk på alvor

Avtaleverket sikrer markedsadgang ogforutsigbarhet for norsk næringsliv, og er av avgjørende økonomisk betydning. Den dagligeoppfølgingen av avtaleverket er i stor grad av innenrikspolitisk karakter.

- Også folket skal merke at landet har fått en regjering som tar europapolitikken på alvor. Regjeringen har som ambisjon om å forenkle og forbedre folks hverdag. Gjennom deltakelse i Horisont 2020 og Erasmus + skal vi gjøre det enklere å studere og forske. Gjennom medvirkning og tettere samarbeid i Schengen-samarbeidet og det internasjonale politisamarbeidet skal vi gjøre enklere å reise trygt og styrke norske borgeres sikkerhet, sier Graham.

- Gjennom friere handel skal vi ha et godt utvalg i butikkhyllene som ikke går på bekostning av innovativt norsk landbruk og næringsmiddelindustri. Endringen i tollregimet for ost og kjøtt er nettopp en slik manøver. En retningsgivende manøver mot en hverdag med færre barrierer til våre venner, naboer og handelspartnere, ikke flere, legger hun til.