Sentralbanksjef Øystein Olsen talte torsdag til Norges Banks representantskap og inviterte gjester.

Olsen tok blant annet opp verdiskapningen i Norge og utviklingen av denne. «Målt per innbygger skaper vi ikke mer verdier i dag enn vi gjorde for fem år siden», sa Olsen til forsamlingen.

– Dette er alvorlig for bærekraften i vårt velferdssamfunn. I et generasjonsperspektiv må vi ha en velferdsstat som kan finansieres av verdiskapning, og øke velferd må følge av økt arbeidsinnsats og mer verdiskapning, sier Sanner

En todelt økonomi

Sentralbanksjefen påpekte hvordan norsk økonomi blir stadig mer avhengig av oljevirksomheten. Dette gjør norsk økonomi sårbar, både fordi vi blir sårbare for endringer i oljeproduksjon og oljepris og fordi andre deler av industrien må leve med høyt lønnsnivå og sterk kronekurs.

- Sentralbanksjefen bekrefter det næringslivet, SSB og Høyre har påpekt, at todelingen i norsk økonomi gjør oss sårbar og at det kommer varselsignaler fra den delen av næringslivet som ikke surfer på oljebølgen. - Det er alvorlige signaler sentralbanksjefen her kommer med, jeg håper dette er en vekker for Stoltenberg og regjeringen, sier Sanner

- Vi må sikre at vi får flere bein å stå på, at vi har et mangfoldig næringsliv og en robust økonomi. Dette innebærer flere gründere, flere småbedrifter og bedre vilkår for den industrien vi allerede har.

Jobbe mer og lenger

«Vi arbeider mindre enn gjennomsnittet i OECD-landene»

Med disse ordene beskrev sentralbanksjefen den norske sysselsettingen. På tross av lav arbeidsledighet og høy kvinneandel i næringslivet er den samlede arbeidsinnsatsen vesentlige høyere i Sverige, Finland og USA enn i Norge. Sentralbanksjefen påpekte at dette vil gi oss utfordringer.

– Vi har gode velferdsordninger, og det skal vi ha. Men da må vi også ha høy verdiskapning, og det betyr at alle som kan må bidra. Vi må bli flinkere til å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet og få ned veksten i unge uføre. Vi må passe på at det lønner seg å jobbe, også for pensjonister, og vi må ha et arbeidsliv som gjør det mulig for folk å stå lenger i arbeid, avslutter Sanner