De fire partiene er enige om å stå sammen om 11 forslag i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen.» Da kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) la frem meldingen, sa hun at den ville føre til den mest omfattende endringen av videregående skole på 20 år.

Elisabeth Aspaker (H), Trine Skei Grande (V), Dagrun Eriksen (KrF) og Bente Thorsen (Frp) deler ikke Halvorsens syn.

- Lærerflukten er den store utfordringen i norsk skole. De rødgrønne gir en god beskrivelse av situasjonen i skolen i meldingen, men kommer ikke med de konkrete tiltakene. Det gjør derimot vi, sier de fire til NTB.

Kompetanse og karriere

- Alt i skolen starter med læreren. Uansett hva du vil oppnå, må det starte med en satsing på læreren, utdyper Aspaker til NTB.

Anslagsvis 9000 lærere i norsk grunnskole mangler undervisningskompetanse for trinnene de underviser på, og mange lærere har behov for faglig påfyll i sine undervisningsfag. Får SSB rett, kan Norge mangle mellom 10 000 og 15000 lærere i 2020. Skal vi løfte alle elever må vi ta tak i dette. Aspaker sier lærerne som underviser i skolen i dag må få tilbud om kompetanseheving og mulighet til å gjøre karriere gjennom hele yrkesløpet.

- Vårt mål er at alle elever blir møtt med faglig sterke lærere. På denne måten får alle elever muligheten til å tilegne seg nødvendig kunnskap til å kunne skape seg den fremtiden de selv ønsker, sier Aspaker.

Her er forslagene partiene er enige om:

 • Igangsette prøveprosjekt i inntil ti kommuner der lærer og skoleleder på den enkelte skole, i samråd med PP-tjenesten, bemyndiges til å ta beslutning om spesialpedagogiske tiltak rettet mot enkeltelever.
 • Snarest mulig å iverksette forpliktende nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i barnehage og grunnopplæring.
 • Innføre et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse.
 • Innføre rett til påbygging til studiekompetanse for elever med fagbrev og med virkning fra de elevene som starter på yrkesfag Vg1 eller Vg2 skoleåret 2013/2014.
 • Fremlegge en helhetlig nasjonal strategi for satsing på kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning.
 • Ta initiativ overfor KS og lærerorganisasjonene for å utforme og innføre nye karriereveier for lærere.
 • Styrke ressursene til rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole, samt sikre at rådgiverne har nødvendig kompetanse.
 • Styrke praksisselementene i lærerutdanningen.
 • Sikre alle lærere rett og plikt til videreutdanning.
 • Finne nødvendige grep for å heve statusen ved læreryrket.
 • Legge fram forslag med konkrete tiltak for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen.