- Denne avtalen er et viktig skritt i riktig retning for å fornye, forenkle og forbedre norsk landbruk, slik at det skal være attraktivt å drive landbruk også i fremtiden, sier landbrukspolitisk talsperson for Høyre, Ingunn Foss.

- Vi la opp til et høyere tempo, men er glad for at dette går i riktig retning. Høyre og FrP har fått gjennomslag for 26 av 29 forenklings- og strukturtiltak. Det er viktig for å forbedre rammevilkårene for næringen, sier Foss.

- Vi mer enn dobler kvotetaket for melk og likestiller melkeprodusentene. Vi fordobler taket for å motta husdyrtilskuddet. Dette er de viktigste grepene for å øke matproduksjon. I tillegg vrir vi budsjettstøtten i større grad til å premiere matproduksjon. Blant annet får man mindre støtte for å ha en sau, og mer for å produsere kjøtt.

- Samtidig prioriterer heltidsbonden sterkere, og gir ungdom muligheter til å satse på landbruk i fremtiden. Dette er viktig for landbruket, stadfester Foss.

I årets jordbruksoppgjør får landbruket en inntektsvekst på 5,25 prosent som er langt mer enn andre lønnsgrupper og mer enn hva regjeringen ønsket. Det viktigste for oss var å få gjennomslag for helt nødvendige strukturendringer og dette har vi klart, avslutter Foss som er godt fornøyd etter kveldens forhandlinger.

Her kan du lese hele avtalen.

Høydepunkter fra jordbruksoppgjøret:

Melkekvoter: Regjeringspartiene har fått gjennomslag for å øke melkekvotetaket til 900.000 liter (før var det 412 000 for enkeltbruk og 773 000 liter for samdrift).

Samdriftsregler: Vi avvikler samdriftsregelverket for å likestille produsentene, og slik at de kan organisere seg slik de ønsker.

Omlegging til produksjonsbaserte støtteordninger: Vi følger opp regjeringsplattformens punkt om at økonomiske støtteordninger i større grad skal rettes inn mot matproduksjon. Derfor øker vi slaktetilskuddet på sau fra 206 kroner til 500 kr (vi hadde forslag om 607 kroner, som ble noe nedjustert i forhandlingene).

Dyretilskudd til større melkeprodusenter: Regjeringspartiene har fått støtte for å innføre dyretilskudd til større melkebruk. Nå får også melkebruk med mer enn 50 kyr husdyrtilskudd. Dette er et viktig insitament for de som ønsker å øke produksjonen.

Økt husdyrtilskudd: Taket for husdyrtilskudd dobles fra 280 000 kroner til 560 000 kroner. Dette gjør at du nå kan få tilskudd for flere dyr, og at du fjerner noen av insitamentene til å splitte opp foretak i flere enheter for å motta mest mulig tilskudd.

Distriktstilskudd opprettholdes: Distriktstilskuddet for dyrehold opprettholdes slik at bruk i distriktene får mer støtte enn bruk i sentrale områder.

Forenklinger: Regjeringspartiene har fått gjennomslag for 26 av 29 forenklingstiltak i jordbruksavtalen.