─ Dette er en kommunereform som skal gi bedre tjenester, mer samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati , sier kommunalpolitisk talsperson for Høyre, Frank Jenssen.

Han er glad for at arbeidet med kommunereformen nå starter opp allerede i august, og at det legges inn tidenes beste økonomiske «pakke» for å sikre økonomisk forutsigbarhet for kommuner som slår seg sammen.

─ Frivillige løsninger gir de beste kommunesammenslutningene, derfor skal overstyring eller «tvang» kun brukes unntaksvis , altså i et tenkt tilfelle der én kommune står i veien for en regionalt fornuftig løsning, sier Frank Jenssen.

Jenssen er også fornøyd med enigheten om at fordelingen av oppgaver mellom kommunene og fylke/stat skal være avklart våren 2015, før kommunene forventes å ta stilling til lokale sammenslåinger.

─ Høyre ønsker en kommunereform – ikke for å flytte kommunegrensene, men for å flytte begrensningene vi ser at dagens inndelinger gir for å sikre et trygt barnevern, helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og en god skole. Ikke fordi vi er opptatt av at kommuner skal ha et minimum av antall innbyggere, men fordi kommunene skal være i stand til å tilby innbyggerne god kvalitet i tjenestene også i fremtiden, og derfor vil kommunereformen i stor grad komme de aller svakeste innbyggerne til gode, avslutter Jenssen.