- Samarbeidspartiene satser stort på infrastruktur. Vi vil ha et moderne samferdselsnett på nivå med sammenlignbare land. For å få dette til må vi bygge effektivt og helt, ikke stykkevis og delt. Dette selskapet gir oss et nytt verktøy - et selskap som har utbygging som sin viktigste oppgave. Målet med utbyggingsselskapet er å oppnå mer helhetlig, sammenhengende og kostnadseffektiv utbygging av hovedvegnettet i Norge. Det vil styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggerne tryggere og mer effektive veier og gi samfunnet mer vei for pengene, sier leder av Transportkomiteen Linda Hofstad Helleland (H).

Hovedoppgave: effektiv veiutbygging

Regjeringen har satt i gang et omfattende reformarbeid i transportsektoren, med økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet som overordnet mål. Det nye selskapet er en viktig del av denne transportreformen, sammen med reformer i bompengesektoren og utvidet bruk av offentlig-privat samarbeid.

-Vi oppretter et selskap som får en årlig og forutsigbar finansiering, som strekker seg over mange år. Og vi gir selskapet ansvaret for å bygge ut- og holde ved like lange og sammenhengende strekninger. Samtidig gir vi som politikere fra oss noen av mulighetene til å detaljstyre og å lage hindringer for de som skal planlegge og bygge. Det er helt avgjørende for en mer effektiv veibygging,sier medlem av Transportkomiteen Helge Orten (H).

Slik blir oppstartsporteføljen

Statens vegvesen vil fortsatt være landets viktigste veiutbygger, mens det nye selskapet får ansvar for noen utvalgte riksveiprosjekter. Oppstartporteføljen, det vi si de veiene som selskapet skal bygge ut i første omgang, er valgt ut med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Selskapet får et helhetlig ansvar for kvalitet og kvalitetssikring - fra planlegging til drift og vedlikehold av ferdig vei. Oppstartporteføljen skal bygges ut senest innen 20 år og med en samlet kostnad på 130 milliarder kroner. Den består av uutbygde prosjekter på disse strekningene:

  • E39 Lyngdal - Ålgård
  • E18/E39 Kristiansand - Lyngdal
  • E18 Langangen - Grimstad
  • E6 Kolomoen - Moelv
  • E6 Moelv - Ensby
  • E6 Ulsberg - Melhus
  • E6 Ranheim - Åsen

Forutsigbar finansiering

Selskapets utbygging av oppstartsporteføljen skal finansieres med statlige midler og bompenger. Selskapet kan også ta opp kortsiktige lån fra staten, og bompengeselskaper kan ta opp lån og stille midler til disposisjon for selskapet. Selskapet vil få forutsigbar finansiering garantert av staten gjennom årlige fullmakter, slik at selskapet kan inngå utbyggingskontrakter. Bompengeandelen av utbyggingskostnadene for oppstartporteføljen vil bli på samme nivå som det er lagt opp til i Nasjonal transportplan 2014-2023. Det må foreligge lokale vedtak før prosjekter kan finansieres med bompenger, slik som i dag.

Her kan du se kart over veier i Sør-Norge og i Nord-Norge.