Kampen mot frafall i videregående opplæring er svært viktig, og må vinnes. Verst er situasjonen på yrkesfag, der enkelte fag har over 50 % frafall. - Særlig i dagens situasjon er dette dramatisk, fordi de med den svakeste kompetansen er de som først mister jobben og sist kommer inn på arbeidsmarkedet igjen, sier Ine Eriksen Søreide, leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

- Høyre har foreslått å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger for å bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger. At elever ikke får lærlingplass er en viktig grunn til frafall. Dessverre har regjeringspartiene gått mot dette. Vi har også foreslått å praksisrette teorien på yrkesfag, men heller ikke dette har de rød-grønne villet være med på, sier hun.

Utprøving av arbeidslivsfag, etablering av praksisveien og videreutvikling av ordningen med praksisbrev er positive tiltak i meldingen, men de burde ha kommet for lenge siden og regjeringspartiene burde ha stemt for forslag om dette fra opposisjonspartiene.

- Når det gjelder voksne med svake lese- og skriveferdigheter, er meldingen svært lite konkret og det presenteres få tiltak. Høyre har fremmet flere forslag som ville bidratt til å styrkes voksnes ferdigheter, men det virker ikke som Regjeringen tar på alvor at det er mellom 350 000 og 400 000 voksne i Norge som leser og skriver så dårlig at de er overrepresentert i arbeidsledighetsstatistikk, uførestatistikk og sosialhjelpsstatistikk. Senest 8. juni behandlet Stortinget seks konkrete forslag fra Høyre om dette, men regjeringspartiene stemte mot alle forslag, sier Eriksen Søreide.

Regjeringen anslår en eksplosiv vekst i antall studenter, med 100 000 flere studenter i 2013 enn i dag. Det vil stille store krav til å sikre god studiekvalitet.

- Regjeringen foreslår i meldingen en tydeligere deling av bachelorgraden i høyere utdanning, i en yrkesrettet og en mer teoretisk rettet bachelorgrad. Dette kan være et skritt i riktig retning, men det er viktig at en slik deling ikke stenger veier til mastergrad for de som velger en yrkesrettet bachelor, sier Gunnar Gundersen.