Spørsmålet om kartlegging av frivillige tjenester på festivalene har skapt stor usikkerhet hos mange festivalarrangører, og det er behov for en avklaring, sier Thommessen, mediepolitisk talsmann i Høyre. Han foreslår en beløpsgrense før det blir skatteplikt på 4.000 kroner for alle som bidrar på ikke-kommersielle festivaler.

Skatteetaten slår fast at festivalarrangører skal betale arbeidsgiveravgift for de frivillige. Det betyr i praksis at frivillige må skatte av gjenytelsene de får fra festivalene, som for eksempel festivalpass og mat. Reglene fra Skatteetaten blir konkretisert med unntak for små beløp, og skattefritak for mottakeren når summen av kontantytelse eller naturalytelse fra samme arbeidsgiver i løpet av et inntektsår er under grensen for innberetningsplikt, for tiden 1.000 kroner. Er festivalen en frivillig organisasjon, er beløpsgrensen 4.000 kroner.

- Mange festivalarrangører er usikre på disse skattereglene, ingen ønsker jo å drive ulovlig. Det er behov for en avklaring, og det er skuffende at kulturministeren ikke er mer konkret i å signalisere hva regjeringen vil gjøre med saken, sier Thommessen.

Det er ikke tvil om at festivalene får et betydelig merarbeid, med tilhørende kostnader, dersom de nå skal finregne på, og lønnsinnberette, verdien av de netto ytelser den enkelte frivillige får. Regjeringen må derfor gi tydelige signaler på hvordan festivalene skal forholde seg, det blir for vagt bare å henvise til at ”man skal se på saken”.

– Enkelt grep
Thommessen mener det må være et enkelt grep å likebehandle alle festivaler, uavhengig av hvilken organisasjonsform som er valgt. Ofte er kommuner, museet eller fylkeskommuner aksjonærer som en del av turistsatsinger, eller som bidragsytere ut fra en kulturpolitisk motivasjon. Disse selskapene er, eller kan uten vanskeligheter gjøres om til, selskaper med ideelt formål. – Mange festivaler er organisert som aksjeselskaper, men ut fra andre hensyn enn ønsket om utbytte til eierne, hevder han.