Ny kommune
Utredningsverktøyet «Ny kommune» sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig. Løsningen gir oversikt over befolkningsutvikling og -sammensetning, arbeidskraftbehov i ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tall for næringssammensetning og pendling i hver enkeltkommune og i den sammenslåtte kommunen.

Kommunereformen handler om å skape bedre tjenester for innbyggerne der de bor, nå og i fremtiden. En god kommunereform lages ikke i et departement, de beste løsningene må skapes lokalt. Nå får kommunene verktøy til nettopp dette.

Veilederen «Veien til en ny kommune» vil støtte opp under nettløsningen og gi råd og tips om hvordan man kan gjennomføre en god prosess. Den gir mellom annet tips til hvordan diskusjoner og dialog bør legges opp, hvordan kommunen kan involvere innbyggere, egne medarbeidere og næringslivet og gir råd om hva som er fornuftig å gjøre for å sikre samspill og samarbeid med involverte nabokommuner.

I tillegg publiseres nettsider til styrking av lokaldemokrati, et oppklarende rundskriv om inndelingsloven, og flere spørsmål og svar på www.kommunereform.no

Allerede er mange kommuner i gang med arbeidet og har startet nabopraten, det er bra.

Med disse verktøyene kan kommunene komme videre. Nettløsningen viser både utfordringer nabokommuner deler og hvilke muligheter de har. Veilederen er god for å komme i gang med arbeidet og inneholder både viktige diskusjoner kommunene må ta, samt tips og råd.

Forenklede planprosesser
Det er ventet stor vekst i byområdene, dette stiller store krav til hvordan vi tenker når vi bygger ut boliger, næringsareal og planlegger samferdsel og kollektivtrafikk.

Vi må håndtere befolkningsvekst og samfunnsutvikling i dag – og planlegge for fremtiden.

Planretningslinjene er et overordnet verktøy for kommuner, fylkeskommuner og statlige sektormyndigheter. Retningslinjene gir en samordnet og helhetlig beskrivelse av hva som er viktig for transport- og arealplanlegging i byer og tettsteder. Regjeringenhar nå forenklet og fornyet retningslinjene, som skal gi bedre samordning og kortere planprosesser.

Målet er også å gi bedre vekst i byene, kompakte byer og tettsteder med god arealutnyttelse og økt boligbygging og legge til rette for bærekraftig by- og tettstedsutvikling med tanke på klimaforlikets og prioritering av kollektiv, sykkel og gange.