− Dette vil bidra til å gjøre det enklere for ungdom å komme seg inn i boligmarkedet, og er sammen med bedre regler for BSU-sparing en oppfølging av det vi sa i valgkampen, sier Høyre finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten.

Det er i et brev til Finanstilsynet at finansminister Siv Jensen understreker viktigheten av at bankene har fleksibilitet til å gi lån ut fra fornuftige individuelle vurderinger av lånesøkernes betjeningsevne. Blant annet må bankene kunne legge vekt på lånesøkernes fremtidige evne til å betjene lån. Departementet gjør det klart at det kan være forsvarlig å gi boliglån til låntagere med en egenkapital ned mot 10 prosent dersom man har tilfredsstillende betjeningsevne, har vist at man kan spare og beskytter seg mot renteøkning gjennom å binde renten. Finanstilsynet har frem til nå lagt et krav om minimum 15 prosent egenkapital til grunn i sin anbefaling til bankene.

− For bankene betyr dette at det er mulig å utvise et enda mer fleksibelt skjønn enn det reglene frem til nå har gitt rom for. En mindre rigid skjønnsutøvelse vil særlig komme unge i etableringsfasen til gode, mener Flåtten, som også peker på at klargjøringen er en oppfølging av Sundvolden-plattformen der det heter at «Regjeringen vil praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne.»

Helhetlig boligpolitikk

Regjeringen er opptatt av å gjøre inngangsbilletten til boligmarkedet rimeligere, samtidig som rammene for lånemarkedet skal være forsvarlige. Praktiseringen av boliglånsretningslinjene må ses i sammenheng med regjeringens samlede boligpolitikk.

− Regjeringen har blant annet utvidet ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) etter mange års stillstand, noe som gjør det enklere for unge å bygge opp egenkapital. Fjerningen av arveavgiften er et tiltak som har gitt flere muligheten til å videreføre familieboliger til neste generasjon. I tillegg arbeides det med en rekke tiltak som kan bidra til å holde byggekostnadene i nye boligprosjekter nede, øke tempo i planprosessene og styrke samarbeidet mellom utbyggere, stat og kommune. Formålet er at flere mennesker skal få muligheten til å eie sin egen bolig, sier Flåtten.