- Dette viser at regjeringen leverer på trepartssamarbeidet på første forsøk, påpeker Kambe.

Høyre er svært tilfreds med at IA-avtalen er fornyet, forenklet og forbedret. Fornyelse av IA-avtalen er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen, og gjelder for perioden utover inneværende stortingsperioden.

- Høyre er fornøyd med en ny IA-avtale og mener mange forenklinger og forbedringer gir et godt grunnlag for enda flere IA-bedrifter, lavere sykefravær og økt satsning på mennesker med nedsatt arbeidsevne, sier Kambe.

- Det er svært viktig å redusere sykefraværet samt hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt arbeidsevne. Høyre er også tilfreds med at det nå også blir en større satsning for å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeidslivet i tråd med pensjonsreformen, legger han til.

Det blir nye regler for oppfølging av sykemeldte og sanksjoner fra NAV mot arbeidsgivere, arbeidstakere eller leger blir nå borte eller redusert. Den nye IA-avtalen byr på mer tillit og mindre byråkrati, mens Arbeidstilsynet fortsetter med tilsyn. Kravet om rapportering fra arbeidsgiver til NAV etter 9 uker oppheves også.

Andre forenklinger som vil gjøre arbeidet for alle parter enklere er at det blir dialogmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker innen sju uker, men kun for de som er 100% sykemeldt. Kravet om at andre enn disse to skal delta på møtene fjernes, f.eks lege.

- Det settes også i gang forsøksprosjekter for å få folk til å returnere raskere til arbeid etter sykemelding og en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med full finansiering fra Nav.Høyre er svært fornøyd med at IA-avtalen nå er signert av alle parter, sier Kambe.