Det er avgjørende å erkjenne at det finnes steder i verden hvor menneskene ikke er like privilegerte som oss, poengterer Erna Solberg.

- Det medfører et ansvar. Et ansvar for å hjelpe, sier hun.

- Det gjelder ikke minst i den grufulle katastrofen som nå utspiller i Middelhavet. Det er viktig at flere land nå øker innsatsen, og at den samlede europeiske innsatsen er koordinert av EU. Vi har tilbudt å stille et skip til rådighet for EU-operasjonen, og vi vil stille så raskt som mulig i samarbeid med EU. Og vi har gitt et åpent tilbud om mer hjelp fremover. Middelhavet skal ikke være en kirkegård.

Takker norske sjøfolk

Statsminister Solberg har merket seg innsatsen norske skip har gjort for å hjelpe mennesker i nød. Fra talerstolen på landsmøtehotellet, uttrykker hun dyp respekt og takknemlighet.

- Norge er en sjøfartsnasjon. I fjor reddet norske skip 5000 flyktninger i Middelhavet. Dette går til hjertet av alle som jobber på sjøen, og jeg vil takke for den innsatsen skipsfarten gjør.

Hun legger imidlertid til:

- Økt innsats til havs er nødvendig. Men vi må også løse grunnproblemet. Sør for Europa har vi et belte av ustabilitet, fattigdom, konflikt og undertrykkelse som mennesker flykter fra. Internasjonalt organisert kriminalitet utnytter situasjonen og bedriver kynisk menneskesmugling.

- Vi må bidra til stabilisering, utvikling og demokratisering i Europas nabolag.

Solberg minner om betydningen av å hjelpe ofrene for krig, noe Norge gjør gjennom sin flyktninginnsats.

- Norge tar et stort, og de siste to årene økende, ansvar – særlig i Syria og Irak. Vi tok ansvar for uttransporteringen av Syrias kjemiske våpen. Vi bistår i bekjempelsen av ISIL. Vår regjering har trappet opp innsatsen i Syria og nabolandene. Beløpet vi har forpliktet oss til å bidra med er større enn resten av Norden til sammen, sier regjeringssjefen.

Likevel er det ingen tvil om at behovene fortsatt er store og at det internasjonale samfunnets respons er for dårlig, mener Høyre-lederen.

Den største nøden finner vi nå inne i Syria. FN ber om penger til 4 millioner mennesker i nærområdene og 12,2 millioner inne i Syria.

- I en slik situasjon mener jeg vi har en forpliktelse til å øke inn innsatsen der den betyr mest for flest. Derfor vil regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett foreslå å ytterligere øke innsatsen for flyktningene i nærområdene og ikke minst inne i Syria, sier Solberg.

Bekymret for utviklingen i Russland

Frihet og selvstendighet er ikke goder man kan ta for gitt. Erna Solberg varsler at regjeringen vil jobbe hardt for Norges beredskap og forsvarsevne.

Statsministeren legger ikke skjul på at hun er uroet over utviklingen i vårt naboland Russland.

- Det er trist å se at dette landet, som har gitt verden så mye, nå utvikler seg i negativ retning. I Russland er demokrati og ytringsfrihet under hardt press. Russland har brutt folkeretten, annektert en del av et annet land og destabiliserer Ukraina. Homofile, frivillige organisasjoner og politiske opposisjonelle opplever trakassering og overgrep, sier Solberg og legger til:

- Russland har mye å være stolt av i sin historie. Dagens utvikling gir ingen grunn til stolthet.

Åha gode allierte er viktig.

- Norge er et lite land. Derfor er det forsvarsalliansen NATO som er garantien for vår sikkerhet og vår frihet. Vi skal bidra også til vår egen frihet gjennom å være en pålitelig, solidarisk og forutsigbar partner for de øvrige medlemmene av NATO, bedyrer statsministeren.

Hun er begeistret over at norsk ungdom nærmest kappes om å få mulighet til å tjenestegjøre og forsvare landet sitt i forsvaret.

- Selv om personellet er motivert, må evnen til å reagere raskt og til å holde ut over tid bedres. I årene som kommer vil F35 erstatte dagens F16-fly. I statsråd i dag foreslår vi en oppgradering av Leopard-stridsvognene og innføring av kampluftvern som hæren i dag mangler. Dette vil bedre vår evne til å forsvare oss mot trusler utenfra. Vi har økt forsvarsbudsjettene i vår regjeringsperiode og det skal vi fortsette med, sier Solberg.

Krevende omstilling

Samtidig er statsministeren opptatt av å trygge norske arbeidsplasser i en fase mange opplever som turbulent.

- Det er ingen krise i norsk økonomi i dag. Men vi skal gjennom en omstilling som vil bli krevende. Det er vårt ansvar å lede Norge trygt gjennom den omstillingen. Det handler om fremtidens jobber og fremtidens velferd, sier hun.

Solberg er klar over at dette kan være krevende for mange familier.

- En rekke spørsmål melder seg. Vil vi klare å betale på huslånet? Vil familien måtte flytte for å få jobb? Vil vi ha råd til barnas fritidsaktiviteter? La det ikke være tvil om at det avgjørende for Høyre må være å sikre at så få familier som mulig blir tvunget til å stille seg disse vanskelige spørsmålene og at flest mulig har trygg jobb å gå til.

Solberg, Høyre og regjeringen vil legge til rette for å skape flere jobber og utvikle nye næringer. Ett av virkemidlene er å få fart på utbyggingen av infrastruktur.

- Det er helt nye tider innen norsk samferdsel, sier hun.

Regjeringen har også satt seg ambisiøse klimamål, og starter også et arbeid for å utarbeide en overordnet strategi for grønn konkurransekraft.

I talen tar også Solberg for seg skolepolitikken. En god skole jevner ut sosiale forskjeller, forklarer hun.

- Dine talenter og din innsats, ikke din familiebakgrunn, skal bestemme hvilke muligheter du har senere i livet. En kunnskapsskole er det aller viktigste sosiale prosjektet som finnes, sier statsministeren.

- I fjor trappet vår regjering kraftig opp satsingen på videreutdanning av lærere. Vi har trappet ytterligere opp dette året.

Styrker eldreomsorgen og trapper opp på rusfeltet

Også helsesektoren skal få et løft fremover. Regjeringen er godt i gang med å skape pasientenes helsetjeneste. Det såkalte pakkeforløpet i kreftbehandlingen er innført for flere kreftformer, og andre kommer til med det første. Også rusfeltet prioriteres med en egen opptrappingsplan.

- Denne pasientgruppen har vært underprioritert for lenge. Tro meg: Det vil endre seg. I årets budsjett foreslo vi 400 millioner kroner mer til rus, psykisk helse og lavterskel tilbud på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Jeg kan varsle at regjeringen, som et ledd i opptrappingsplanen, vil foreslå ytterligere 400 millioner kroner til rusfeltet i kommunene i 2016, forteller hun.

Solberg varsler også en ny giv for de eldste blant oss.

- Vi skal ha en verdig eldreomsorg, da må vi slutte å feie problemene under teppet, sier hun.

- Selv om ikke kroppen fungerer som før, så skal livet ha mening, legger hun til.

Skal vi oppnå dette, trenger vi enda mer kunnskap og kompetanse hos våre engasjerte ansatte i omsorgssektoren. Dette vil være sentralt i primærhelsetjenestemeldingen helse- og omsorgsminister Bent Høie snart skal legge frem.

- Der varsler vi en helt ny satsing på ansattes kompetanse, sier Solberg og understreker:

- Det er forskjell på et sykehjem hvor eldre bare venter på å dø, og et sykehjem hvor eldre har et liv med innhold og mening. Dette handler om en verdig omsorg og et liv med mening, selv om det går mot slutten.

Høyres kommunikasjonsavdeling, pressetelefon 47 46 69 10

Gå til landsmøtesiden her

Les hele talen til Erna her.