- Dette er et budsjett som setter barns rettssikkerhet på dagsordenen, sier medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Mette Tønder.

-I møte med barn som har opplevd at voksne rundt dem har sviktet sier flere at de kunne ønske at hjelpen hadde kommet før.Derfor er det viktig og riktig å styrke det kommunale barnevernet, sier Tønder.

Familievern

Et godt og effektivt barnevern er et av hovedmålene for regjeringen.Regjeringen vil bidra til å etablere et tettere samarbeid mellom barnevern, helsestasjoner, barnehage, skole, politi og NAV for å unngå at barn blir kasteballer mellom offentlige etater. I tillegg skal det sørges for et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien.

Sammen med FrP, Venstre og KrF styrker vi det kommunale barnevernet i 2015. Totalt er familievernet styrket med 62 millioner kroner sammenlignet med regjeringen Stoltenberg IIs forslag til budsjett for 2014.

- Barnevernet styrkes ikke bare økonomisk. Vi foreslår å gi mulighet til å sette inn tiltak i familier som trenger hjelp tidligere enn i dag - også uten at foreldrene samtykker, sier Tønder.

- Det forebyggende arbeid ved familievernkontorene styrkes betraktelig i dette budsjettet. Dette kommer på toppen av satsingen i 2014. Aldri før har det vært satset mer på familievernet i Norge.Familievernkontorene gjør et godt forebyggende arbeid i samlivskonflikter. Spesielt viktig er arbeidet med barnefamilier hvor det er vold og høyt konfliktnivå, legger hun til.

Vold mot barn

Tønder påpeker også viktigheten av at regjeringen løfter opp temaet vold mot barn.

- Det gjør vondt i morshjertet å følge den siste tidens mediesaker om vold mot barn. Barndommen er kort og de barna som ikke blir sett får alvorlige men, og noen dør altfor unge. Barnevernstjenesten i Lørenskog, sier at «vi ser det ikke, før vi tror det». Derfor er det viktig at Regjeringen løfter dette temaet ved å fremme tiltaksplanen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, sier Tønder.

Tiltaksplanen, en god barndom varer livet ut, er et samarbeid mellom flere departement.

- For å sikre barns trygghet må det bygges sten for sten. Det må jobbes tverrfaglig og over departements og kommunegrenser.I budsjettet startes det et forprosjekt for å sikre at omfangsundersøkelser om vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom skjer på en etisk forsvarlig måte. Dette er viktig for barna, men også for undersøkelsens troverdighet, sier Tønder, før hun fortsetter:

- Det utenkelige skjer og de barna som er blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep trenger god trygg hjelp og oppfølging. Det etableres en ny tilskuddsordning til tiltak for voldsutsatte barn, rettet mot frivillige organisasjoner. Målet er å bidra til støtte, etablering og drift av tiltak som kan gi økt livskvalitet for voldsutsatte barn.

Helsestasjon

Helsestasjoner og skolehelsetjenesten er en viktig helsefremmende og forebyggende tjeneste, men tilbudet i de ulike kommunene er i dag ulikt dimensjonert. Det er derfor viktig at kommunene selv innretter tjenesten slik at en sikrer bedre og tilgjengelige tjenester til barn og unge.

- Helsestasjonene styrkes i dette budsjettet, i tillegg til at vi jobber med kvalitet i barnehagene og i skolene våre, påpeker Tønder.

Regjeringen har en offensiv satsing på barn og unges helse, og sammen med KrF og Venstre er det enighet om å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten med hele 270 millioner kroner ekstra i 2015. Det vil bidra med flere hundre nye årsverk.Skole- og helsestasjonstjenesten skal sikre at barn og unge får god helsehjelp og oppfølging som gir dem en god start på livet.

Barnehage

Regjeringen satser på kompetanseløft for de ansatte i barnehagen.

- Det er utfordrende hverdager for de ansatte i barnehagene, og vi ser at det dukker opp nye utfordringer. Dette er situasjoner som krever kunnskap og trening for å kunne observere på en best mulig måte og oppdage barn og hendelser som trenger oppfølging, sier leder av Stortingets familie- og kulturkomite, Svein Harberg, som sikter til at60 millioner er satt av til kompetanseheving.

Regjeringen og samarbeidspartiene har også fått på plass en sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen.

- Gjennom det gir vi en håndsrekning til de som i utgangspunktet har minst slik at barn, uavhengig av sosial status, gis mulighet til barnehageplass - og gjennom det sosial trening og felles utgangspunkt for videre utdanning og samfunnsliv. En god start i livet er et svært verdifullt håndslag til de familiene som har minst ressurser til hverdagen. En slik satsing på en sosial profil og sosial utjevning har fra mange hold vært etterlyst lenge, og nå er den altså på plass fra 2. halvår 2015, sier Harberg.

Tilgjengelighet til barnehageplass uansett når på året barnet er født er også noe regjeringen og samarbeidspartiene har styrket.

- En fødselsplanlegging for å treffe riktig i tildeling av barnehageplass er langt fra den familiepolitikken regjeringen ønsker seg, og selv om en skulle forholde seg til Aps spede forsøk i fjor med 2 opptaksdatoer, vil ikke dette være den løsningen som gir frihet til familiene verken med hensyn til familieplanlegging eller flytting til nye steder og arbeidsoppgaver i familier med barn. Barnehagebudsjettet er styrket med 307 millioner kroner for å gi økt fleksibilitet i opptaket gjennom å gi mulighet for å etablere 3400 flere barnehageplasser, påpeker Harberg.