- Vi må ha strategier for å rekruttere nye ansatte, skape attraktive og robuste fagmiljøer i kommunene der folk ønsker å bli, og ikke minst må vi utdanne flere i framtiden. De ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs, og skal vi lykkes fullt ut med blant annet samhandlingsreformen, må vi ha personell med riktig kompetanse i alle ledd. Det mener jeg dette budsjettet legger godt til rette til, sier Tone W. Trøen.

Hun er spesielt fornøyd med satsningen på videreutdanning av sykepleiere.

- Jeg vil særlig trekke frem de 12,5 millioner kroner som skal gå til avansert videreutdanning for sykepleiere for å øke kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Dette er viktige tiltak for å sikre at vi på en god måte møter fremtidens behov i omsorgstjenestene.

Hun jubler også for at regjeringen setter av fem millioner kroner til et opplæringsprosjekt i bruk av musikk som terapi for demente.

- Dette er en anerkjennelse av at bruk av musikk er viktig i demensomsorgen. Jeg skrev selv hovedoppgave i sykepleie om dette og har flere ganger sett hvor viktig dette er, sier Tone W. Trøen.

For å bedre kvaliteten, kompetansen og valgfriheten i omsorgstjenestene, foreslår regjeringen i 2015 følgende styrkinger i budsjettet:

  • 199 millioner kroner til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Midlene dekker første års utbetaling av innvilgede tilskudd til utskifting, oppgradering og bygging av 2500 heldøgns omsorgsplasser.
  • 62 millioner kroner til 1070 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2015. I tilegg er arbeidet med Demensplan 2020 i gang. Pasienter og pårørende skal delta aktivt i arbeidet med planen.
  • 20 millioner kroner til forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det vil bli lagt opp til et særskilt inntektspåslag for de kommuner som får delta i forsøket.
  • 30 millioner kroner til å utvikle et samlet helseregister for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette vil gi mer kunnskap og åpenhet om kvaliteten på omsorgstjenestene.
  • 300 millioner kroner til oppfølging av rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.
  • 12,5 millioner kroner til avansert videreutdanning på masternivå for sykepleiere for å øke kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

- Det er bra at vi blir flere eldre og at eldre lever flere friske år. Regjeringen vil tilrettelegge for at eldre kan leve aktive liv. Men det må også være gode omsorgstjenester og sykehjemsplasser tilgjengelig når behovet oppstår, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie tildepartementets hjemmeside.

– For å sikre en faglig sterk omsorgstjeneste legges det opp til en plan for kompetanseheving gjennom Kompetanseløftet 2020. Planen skal inneholde nasjonale strategier for blant annet utdanning, rekruttering og forskning, sier Høie.

Les også: