En helt klar forutsetning for utredningen Statskog nå gjør er at almennhetens interesser skal ivaretas ved et eventuelt salg.

- Det skal kartlegges hvordan vi skal unngå å svekke tilgang til jakt og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv, understreker Gundersen.

De rødgrønne ønsker salg

De arealene som Statskog nå selger, ble vedtatt solgt av de rødgrønne. Statskog kjøpte Borregaard Skoger og den rødgrønne regjeringen ba om fullmakt fra Stortinget til å selge 600000 da (omlag halvparten av Borregaards areal) som tilleggsareal til norske bønder. Høyre mente den gang, og det er i tråd med regjeringens politiske plattform, at Statskog burde avhende like stort areal som de kjøpte. Dette vil også styrke lokale grunneiere som ønsker å øke sine arealer.

- For å følge opp dette vil regjeringen vurdere ulike modeller for hvordan flere private kan ta over deler av Statskog SFs skogvirksomhet. Dette skal gjøres der det er hensiktsmessig, og det vil uansett ikke bli vurdert før etter Statskog har avlevert sin utredning og regjeringen har behandlet den. Deretter vil Stortinget få en sak om mulig salg av statlige skogarealer, sier Gundersen.

Gundersen forteller at dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg. Det kan også være aktuelt å vurdere andre former for hvordan Statskog SF sin skogvirksomhet kan privatiseres.

Fjellarealene er unntatt

- Det er viktig å understreke at utredningen som Statskog er bedt om å gjennomføre ikke berører fjellarealer. Fjellarealer er det helt dominerende i Statskog arealer. Statskog skogarealer utgjør kun 3,8 % av Statskogs samlede areal, 2,6% av det produktive skogarealet i Norge og 0,7 % av landarealet i Norge. Arbeiderpartiets kritikk er derfor en storm i vannglass, understreker Gundersen.

Norges Jeger og Fiskeforbund hevder at regjeringen gjennom eierskapsmeldingen er i ferd med å selge en million mål myr, skog og fjell til private interesser. Gundersen mener dette skaper et helt galt inntrykk.

- Dette er rett og slett feil. Regjeringen ber ikke om nye fullmakter, men den varsler at ytterligere salg utredes og vurderes, det er en stor forskjell avslutter Gundersen.