Forslaget kommer tre år etter at Høyre lanserte sitt yrkesfagløft med en rekke forslag for mer yrkesretting og mer fleksible opplæringsmodeller med større vekt på praksis for å høyne elevenes motivasjon. Målet er at flere kan lykkes i å fullføre til fagbrev. Yrkesfagenes status skal løftes på fagenes egne premisser.

Det som ikke kommer så tydelig frem etter at regjeringen har presentert forslaget, er at den nye modellen med veksling mellom skole og praksis fra Vg2 er en unntaksordning. Hovedmodellen vil fortsatt være at elevene skal gå to år på skolen og deretter to år i lære. Derfor er det fortsatt viktig å sørge for yrkesretting i fellesfagene og at vi har fullt fokus på å skaffe nok lærlingeplasser, slik at elevene får mulighet til å fullføre utdanningen, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

- Høyre utfordrer nå regjeringen til å sette full trøkk på gjennomføring av de varslede endringene, men det er fortsatt en stor utfordring å skaffe nok læreplasser. Her har særlig Staten et stort forbedringspotensial, men hele arbeidslivet må strekke seg lenger for å bidra til nok praksis- og læreplasser for at regjeringens forslag til omlegging av yrkesfagopplæringen skal bli en suksess.

Lærerløft
Høyre mener grunnlaget for at norske elever skal kunne fullføre videregående opplæring må legges i grunnskolen. Derfor er det av største betydning med et lærerløft slik Høyre har tatt til orde for. Flere lærere må få etter- og videreutdanning, flere dyktige håndverkere må rekrutteres til yrkesfagopplæringen og nye karriereveier i skolen skal løfte lærernes status og gi bedre lønn.

- Samtidig må Ny GIV satsingen i 10.klasse settes inn fra 8.klasse for de elevene som trenger det. Vi kan ikke overlate elever som sliter faglig til seg selv i flere år, for deretter å satse på et skippertak etter jul siste året på ungdomsskolen. Høyre er opptatt av tidligst mulig hjelp slik at disse elevene kan få et best mulig læringsutbytte gjennom hele ungdomsskolen og dermed stå enda bedre rustet for å mestre utfordringene i videregående opplæring, avslutter Aspaker.