STORRESOLUSJON D

Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. En god skole og et åpent arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for gi flere en sjanse til å realisere sine ambisjoner og bidra til fellesskapet. Sosialpolitikken må bygge på en balanse mellom retten til et verdig livsopphold og plikten til å bidra i samfunnet. Det må stilles tydelige krav til mottakere av offentlige stønader. Offentlige velferdsordninger skal være et springbrett som gir folk en ny sjanse til å være i aktivitet og arbeid.

En verdig begynnelse

Familien er et av samfunnets viktigste fellesskap. I familien legges grunnlaget for en verdig start på livet. Dessverre er det ikke alle familier som er i stand til å ta vare på barna de bringer til verden. Da må samfunnet stille opp. Barn som samfunnet ved omsorgsovertagelse har tatt ansvar for, må ikke oppleve å bli sviktet på nytt.

Høyre mener barn og unge under barnevernets omsorg må få et tilpasset tilbud. Det er viktig at kommunene får velge det tiltaket som gir best hjelp, uavhengig av hvem som gir hjelpen. Barn i barnevernet og i rusinstitusjoner må sikres en god skolegang.

For mange barn vokser opp i fattige familier. Dette påvirker deres oppvekst og muligheter. Høyre vil derfor legge til rette for en bedre sosial profil på foreldrebetalingen for barnehage. Da vil flere barn få tilgang til viktige sosiale arenaer. Dette er viktig for å sikre at alle barn har like muligheter senere i livet.

NAV som trygghet og springbrett

Høyre mener det å stille krav er det samme som å vise respekt. Derfor vil vi øke bruken av aktivitetskrav i velferdsordningene, fordi passivitet over tid reduserer sjansen for å komme tilbake til arbeidslivet. Høyre har tillit til at den enkelte ønsker et bedre liv for seg og sine, og mener derfor NAV bør legge til rette for økt brukermedvirkning og mer skreddersøm i oppfølging av brukerne.

Høyre mener alle gode krefter må tas i bruk for å gi flere som har falt utenfor arbeidslivet en ny sjanse til å stå i arbeid. Dette kan blant annet gjøres ved å la profesjonelle private eller ideelle arbeidsformidlere bidra til å få flere i arbeid på no cure-no pay basis.

Næringsliv og arbeidsgivere bør oppfordres til å være med på å ta samfunnsansvar ved å ansette flere folk med hull i CVen.

Ungdomsledigheten må ned

Samtidig som den generelle ledigheten i Norge er lav, er ungdomsledigheten tre ganger så høy som ledigheten for øvrig. Det er utfordrende både for de det gjelder og for samfunnet. Unge mennesker mister muligheter, samfunnet mister talenter og ressurser. Høyre vil jobbe for å redusere ungdomsledigheten.

Strengere krav i integreringen

Velferdssamfunnet skal være sterkt nok til også å fange opp de som kommer til Norge i voksen alder. Språkferdigheter er en helt grunnleggende forutsetning for å lykkes i arbeidslivet og bidra i samfunnet ellers. Høyre ønsker en gjennomgang av introduksjonsordningen for innvandrere med sikte på å stille sterkere krav til oppnådd kompetanse.

Sosiale entreprenører som velferdsinnovatører

De siste årene har det vokst frem en ny type gründerskap, et sosialt gründerskap som rapporterer både en økonomisk og en sosial bunnlinje. Sosialt entreprenørskap kan være et viktig tilskudd i velferdssamfunnet. Velferdsstatens bærekraft over tid er under press, og ikke alle utfordringer kan løses av velferdsstaten alene. Gründere som kan bidra til velferdsinnovasjon bør derfor oppmuntres gjennom gode rammevilkår.

Et seriøst og anstendig arbeidsliv

De aller fleste arbeidstagere i Norge er ansatt hos en seriøs arbeidsgiver. Generelt fungerer norsk arbeidsliv godt, og preges av et velfungerende demokrati på arbeidsplassen og gode arbeidsvilkår. Samtidig har vi etter 2004 sett en økning i antall mennesker som jobber under uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Utfordringen er størst for utenlandske arbeidstagere, men også norske ansatte rammes. Arbeidstilsynets årsrapport for 2012 forteller om nesten 2800 tilsyn i forbindelse med arbeidet mot sosial dumping. Som resultat av dette stanset Arbeidstilsynet arbeidet i 385 tilfeller. Flesteparten av stansingene var som følge av akutt fare for liv og helse.

Uakseptable lønns- og arbeidsvilkår er ikke bare et problem i prosjekter initiert av privat sektor. I tillegg til treffsikre tilsynsordninger og – virkemidler er det derfor viktig at bestillerkompetansen i offentlig sektor forbedres.

Ulovlige lønns- og arbeidsforhold er negativt for dem som rammes direkte, men det bidrar også til svært uheldige konkurransevridninger. Dersom samfunnet ikke bevisst Dersom ikke samfunnet er proaktivt i arbeidet motarbeider sosial dumping, er resultatet at ulovlig drift belønnes. Det kan følgelig ha konsekvenser for hele det norske arbeids- og næringslivet. Høyre vil aldri tillate at useriøse arbeidsgivere får legge premissene for norsk arbeidsliv.

Høyre mener at:

• Barnevernet alltid skal gi et tilbud tilpasset det enkelte barn

• Kommunene fritt skal få velge barnevernstiltak, uavhengig av hvem som leverer tiltakene

• Samarbeidet mellom barnevern og skole/barnehage må styrkes for å sikre at barn med barnevernsvedtak får godt utbytte av tiden i barnehage og skole

• Regler om taushetsplikt mellom offentlige etater må gjennomgås og forenkles for å sikre barn og unges grunnleggende rettigheter og behov.

• Det må legges til rette for en sosial profil for foreldrebetalingen for barnehage

• Gi elever i ungdomsskolen mulighet til å forbedre eksamens- og standpunktkarakterer for å komme inn på ønsket videregående opplæring.

• Reformere ordningene med omsorgslønn og pleiepenger for foreldre med syke og funksjonshemmede barn som oppfølging av Kaasa-utvalgets innstilling.

• Bestillerkompetansen i offentlig sektor må styrkes, for å sikre kvalitet og hindre uverdige arbeidsforhold

• Brukerinvolvering i NAV må styrkes, blant annet gjennom økt bruk av aktivitetsplaner i NAV

• Utdanningene NAV rekrutterer fra, bør ha større grad av arbeidsmarkedskompetanse

• NAV må kunne sette ut formidlingsoppdrag til profesjonelle private og ideelle aktører

• Introduksjonsordningen for innvandrere må gjennomgås med sikre på å stille sterkere krav til oppnådd kompetansei bemanningsbransjen

• Kompetansen om sosialt entreprenørskap i virkemiddelapparatet bør styrkes

• offentlige Offentlig sektor i større grad blir en oppsøkende kunde, blant annet gjennom mer systematisk spredning av gode sosiale resultater mellom etater og kommuner

• Effektene av innførte tiltak mot sosial dumping må evalueres for å sikre treffsikkerhet

• Arbeidstilsynet styrkes ytterligere

• I arbeidet mot sosial dumping skal brudd på regelverk som avdekkes av en etat formidles til andre etater

• Utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser

• Det bør vurderes insentiver for flere internshipsordninger, spesielt rettet mot de som faller fra den videregående opplæringen

• Det bør utvikles jobbportal for ungdom og unge voksne på nett. Nettsiden skal inneholde informasjon som gjør det enklere for unge mennesker å velge utdanning og karrierevei

• Ordningen med treparts bransjeprogrammer bør videreutvikles. Nye bransjer bør vurderes omfattet av ordningen

• Se på hvordan gründere og selvstendig næringsdrivende kan få bedre pensjonsordning enn i dag