Samtidig har den nye regjeringen klare formuleringer om at useriøse aktører og sosial dumping skal bekjempes, blant annet gjennom å styrke Arbeidstilsynet.

Hovedmålet med arbeidslivspolitikken er å kombinere trygghet og fleksibilitet på en best mulig måte. Det slås derfor også fast at vi skal gjennomføre noen oppmykninger i arbeidsmiljøloven, slik vi flere ganger har varslet i valgkampen. De viktigste endringene er som følger:

  1. Legge til rette for alternative turnusordninger ved å gi Arbeidstilsynet anledning til å godkjenne unntak fra arbeidstidsbestemmelsene på lik linje med sentrale fagforeninger.
  2. Beholde dagens rammer for total arbeidstid, men utvide adgangen til gjennomsnittsberegning, slik at man kan jobbe mer én uke mot mer fri en annen uke. Slike avtaler forutsetter samtykke fra begge parter.
  3. Mer fleksible regler for uttak av overtid innenfor lovens maksramme.
  4. Utvidet adgang til midlertidige ansettelser ved midlertidige behov, slik at reglene i det private blir mer like reglene i staten. Dette er viktig for å sikre at arbeidsgivere skal kunne ta sjansen på å ansette de som i dag står utenfor arbeidslivet, og for at bedrifter skal kunne dekke reelt midlertidige behov. Samtidig vil vi arbeide for å få ned unødvendig bruk av midlertidige ansettelser i statlig sektor.
  5. Nedsette et arbeidstidsutvalg som skal utrede hvordan vi best kan bruke arbeidskraften i årene fremover. Dette skal være et teknisk utvalg etter modell av skift/turnusutvalget, med partene representert i en referansegruppe.

Hvorfor mener den nye regjeringen det er nødvendig med noen oppmykninger av arbeidsmiljøloven? Det er primært fire årsaker til det:

  1. Verdensøkonomien er i ulage. For å forsvare høye utgifter til lønn og velferdsgoder er det avgjørende at verdiskapende virksomheter har nok fleksibilitet til å gjøre raske omstillinger, bedre konkurranseevnen og sikre norske arbeidsplasser.
  2. Eldrebølgen gjør at behovene innenfor helse- og omsorg vil øke i årene som kommer. Vi må sikre at vi tar i bruk arbeidskraften – menneskene – i sektoren best mulig.
  3. Hverdagen for norske familier har endret seg mye de siste tiårene, ikke minst fordi kvinnene har gjort sitt inntog i arbeidslivet. Fleksibilitet er et gode for mange arbeidstakere fordi det gir større mulighet til å kombinere arbeid og fritid.
  4. Omfattende brudd på arbeidsmiljøloven er dokumentert i både offentlige og private virksomheter, noe som undergraver respekten for og effekten av lovverket. Det kan tyde på at dagens lovverk ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset arbeidslivet slik det faktisk er.

Arbeidstakerne har behov for både trygghet og fleksibilitet, mens arbeidsgiverne har behov for forutsigbare og stabile rammebetingelser for å kunne opprettholde lønnsomme arbeidsplasser.

Den nye regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven skal bidra til at vi finner den rette balansen mellom ulike hensyn, slik at vi på best mulig måte legger til rette for trygge og godt betalte arbeidsplasser også i fremtiden.

Les hele Sundvolden-plattformen her.