Utdanning og forskning

1. Ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen.

2. Tiårig handlingsplan for å heve lesekompetansen og sikre gode grunnleggende leseferdigheter hos voksne.

3. Styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater.

4. Tydeligere retningslinjer for nasjonale prøver for å sikre sammenlignbare resultater mellom skolene.

Helse og sykehus

5. Fritt behandlingsvalg - mer mangfold, kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren

6. Styrke pasientenes rettigheter ved fastsettelse av frist for behandling og ved brudd på behandlingsfristen

7. Opprettelsen av spesialiserte diagnosesentre

8. Tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten

9. Bedre helsetjenester på nett

Trafikksikkerhet og kollektivtransport

10. Trafikksikkerhetsplan

11. Høyres kollektivplan mot 2030

Justis og politi

12. Plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett

Arbeid og sosial / lokaldemokrati

13. Sysselsettingsplan for mennesker med nedsatt funksjonshemming.

14. Sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring

15. Styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen.

16. Styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet

Næringsutvikling og petroleum

17. Høyres petroleumsmelding – ny virkelighet, nye løsninger.

18. Virkemiddelapparatet for næringsutvikling og innovasjon