Sammenlignet med andre europeiske land har Norge et høyt antall overdosedødsfall blant rusavhengige. Det er behov for styrket og samlet innsats mot overdoser. Hovedmålet i den nye strategien er en årlig nedgang i antall overdosedødsfall, med en langsiktige nullvisjon.

- Det er tragisk når noen mister livet på grunn av overdose, og det er tungt for pårørende som mister en de er glad i. Ett overdosedødsfall er ett for mye. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe og forebygge bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Satser på rusfeltet

Det var bred politisk enighet om å utarbeide en nasjonal strategi mot overdoser da Stortinget behandlet rusmeldingen Se meg! i 2013.Det er knyttet en årlig bevilgning på 10 millioner kroner til strategien over de neste fire årene. Til sammen 40 millioner kroner.

Arbeidet med å forebygge overdoser må sees i sammenheng med regjeringens andre satsinger på rusfeltet.

- Utfordringene på rusfeltet tilsier at det er behov for ny og forsterket innsats. Vi skal bygge opp tjenestene til rusavhengige og vi skal legge frem en opptrappingsplan i løpet av 2015. Flere skal få hjelp tidligere, sier Høie.

Tiltakene

Mange av tiltakene i overdosestrategien er rettet mot brukerne selv. Åbidra til å myndiggjøre brukerne, endre deres syn på seg selv og gi dem kunnskap og redskaper til å hjelpe ved overdoser. En viktig del av strategien vil også være å styrke hjelpetilbudet og oppfølgingen av pårørende.

- Når en person dør av overdose, er det mange pårørende som sitter igjen og har mistet noen de er glad i. Det er viktig at de pårørende får den støtten og hjelpen de har behov for, sier Høie.

Her kan du lese hele strategien.