- Det er rett og slett en usedvanlig dårlig idé, mener stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

- Schengen-avtalen har fjernet passkøer og bilkøer over hele Europa. Enda viktigere er det imidlertid at avtalen har gitt oss lettere tilgang på arbeidskraft fra store deler av Europa. For eksempel kom 87 % av arbeidsinnvandringen i 2009 fra Øst-Europa, og har bidratt til å dekke en del av det skrikende behovet for arbeidskraft. Åmelde seg ut av Schengen-samarbeidet vil vanskeliggjøre den frie flyten av arbeidskraft, sier han.

Senterpartiet hevder det vil bli lettere å bekjempe kriminalitet utenfor Schengen. Det mener Gitmark er grunnleggende feil.

- Schengen-avtalen åpner for fri flyt av personer mellom samarbeidslandene, men hever kravene til grensekontroll overfor land som ikke deltar i samarbeidet. Da Norge ble med i 2001 måtte vi styrke vår grensekontroll med Russland siden russlandsgrensen ble en yttergrense i Schengen-området. På akkurat samme måterer det i Hellas hvor grensekontrollen fortsatt er for dårlig, men er blitt vesentlig bedre etter at Hellas ble med i Schengen-samarbeidet. Her bidrar EU til en styrket grensekontroll. Paradoksalt nok ønsker SP oss ut av det samarbeidet, sier Gitmark.

Når det gjelder Senterpartiets påstand om at uttreden av Schengen-samarbeidet vil være egnet til å bekjempe kriminalitet fra Øst-Europa, sier Gitmark følgende.

- Kriminalitet fra Øst-Europa er et problem som skal tas på alvor. Men å melde seg ut av Schengen er ikke løsningen. Kriminalitet og menneskehandel bekjemper man best i samarbeid med Europa, ikke ved å melde seg ut. Styrket politisamarbeid på tvers av landegrensene er her et stikkord.

- Handel og samarbeid med Europa har lagt grunnlaget for norsk økonomi og velstand. Schengen-avtalen er en viktig del av dette samarbeidet. Høyre mener derfor fortsatt økonomisk vekst er avhengig av fortsatt godt samarbeid, avslutter Gitmark.