Av Henrik Asheim (H), stortingsrepresentant for Akershus (publisert i Aftenposten 28. mars)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens forslagom at elever skal få mulighet til å evaluereundervisningen på sin skole, har skapt noen reaksjoner,fra blant andre Thom Jambak i Aftenposten27. mars. Han påpeker flere viktige momenter,blant annet at elever ikke alltid setterpris på å bli satt høye krav til – i hvert fall ikke påkort sikt.

Forslaget fra Regjeringen dreier seg ikke omlærerevaluering, men om undervisningsevaluering.Det er en viktig forskjell, og det har fra Regjeringensside aldri vært snakk om at eleveneskal gi «karakter» til læreren. Det vi foreslår, er ålegge til rette for systematiske tilbakemeldingerfra elevene og til skolen, slik at skolene kan brukedet som et moment i arbeidet med å gjøre skolenenda bedre. Det er på ingen måte ment å være enfasit som skolen uansett må forholde seg til, mensom et verktøy.

Nettopp fordi vi vil unngå enda flere skjemaer ograpporteringsrunder i skolen, vil det ikke kommepålegg om hvordan denne evalueringen skalforegå. Det vil være opp til hver enkelt skole ålegge opp til en undervisningsevaluering som erhensiktsmessig for dem.

Det vil imidlertid ikke være nødvendig for alleskoler å finne opp hjulet på nytt: Man kan for eksempelta utgangspunkt i veilederen for undervisningsvurderingsom Utdanningsdirektoratetsammen med Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundetog KS utarbeidet i 2011. Den er sendttil alle skoler med ungdomstrinn, alle videregåendeskoler og alle kommuner og fylkeskommuner.Veilederen skal bidra til at lærere og eleversammen reflekterer over hva som skaper godlæring.

Målet for Regjeringen er å involvere elevene oggi dem mulighet til å påvirke og endre det someventuelt ikke fungerer i undervisningen. Detteer et tiltak for å heve kvaliteten og bedre læringsutbytteti skolen.

Flere fylker har allerede innført en slik evaluering.De tilbakemeldingene jeg har fått så langt,er at dette har fungert godt. Det er viktig at eleverblir hørt om hvordan de mener undervisningenfungerer. Men det er heller ikke snakk om å gi elevenevetorett over hvordan undervisningen skal organiseresog over hvilke undervisningsmetodersom skal brukes.

Jeg har stor tro på at det store flertallet av elevervil være konstruktive i en slik situasjon. Ogdersom skolen skulle få urimelig tilbakemeldingerom at det ønskes mindre skriving og merfilm i timen, regner jeg at skolen fint klarer åoverse det.

Regjeringens forslag er på ingen måte et forsøkpå å trekke lærerens autoritet i klasserommeti tvil. Læreren er sjefen, og jeg vil jobbe for atlærerens rolle i klasserommet blir styrket i årenefremover. Alle trenger imidlertid tilbakemeldingerfor å bli bedre. Dette forslaget vil legge til rettefor at skolen kan få det på en skikkelig måte.