Artikkelen til Aftenposten viser til enderinger som har skjedd etter at Høyre i regjering i 2003 innførte nye tiltak for å stanse tilstrømningen av asylsøkere uten beskyttelsesbehov. Fra 2003 til 2004 gikk antallet asylsøkere ned med 50%, og nedgangen fortsatte også etter det. Samtidig gjennomførte Høyre en rekke tiltak for å styrke integrering, bl.a.:

- Prosjektet SPRÅK 4, språktesting av alle barn ved helsestasjonenes 4-årskontroll, resultatene er svært gode.

- Innførte sommerskole i flere kommuner (vedtatt kommunalt) for å motivere elever, samt hindre frafall.

- Omformet trygdeordninger slik at de nå i sterkere grad stimulerer til å komme i jobb.

- Lanserte "ny sjanse"-ordningen for å flytte flere over fra passiv sosialhjelpsmottager til aktiv yrkesdeltager

Ny sjanse er siden blitt et løpenede prosjekt som IMDi har ansvar for. Det er utarbeidet etter modell av introduksjonsordningen med samme hensikt til å kvalifisere innvandrere til arbeid eller utdanning.

Deltaker i Ny sjanse får tilbud om et individuelt tilrettlagt program, en fast kontaktperson, tett oppfølging og må følge de samme reglene som i arbeidslivet for øvrig. Ny sjanse er en forsøksordning som har som formålet å prøve ut ulike metoder for hvordan kommuner mest effektivt kan få innvandrere ut til fast arbeid. Det ble lagt frem en resultatrapport for 2009, som viser at 42 prosent av de som avsluttet Ny sjanse nå er i arbeid eller utdanning.