- Det har vært mange reaksjoner på resolusjonen som Høyres landsmøte vedtok denne helgen. Kan du si noe om hvorfor Høyre fattet dette vedtaket?

- Høyre mener fedrekvoten har vært nødvendig for at betydelig flere fedre har tatt ut foreldrepermisjon, og for å få til økt likestilling i samfunnet. Det er svært viktig å gi flere fedre mulighet til å ta ut større del av foreldrepermisjonen. Først og fremst er dette viktig for barnet, men Høyre tror dette vil komme hele familien til gode. Likevel er det viktig for oss at familien får bestemme dette selv. Det er mange ulike behov og ønsker i enhver familie, derfor ønsker vi å forenkle og gjøre ordningen mer fleksibel, sier Linda C. Hofstad Helleland.

- Hvorfor ønsker Høyre å endre dagens ordning?

- Høyre ønsker å gjøre endringer i ordningen fordi vi ser at far i dag ikke har like muligheter og rettigheter. Mange fedre har fortsatt ikke rett til å ta ut foreldrepenger på grunn av mors manglende yrkesaktivitet. Dette er urimelig og derfor må mor og far likestilles som omsorgspersoner. Det er også mange familier der far ikke har mulighet til å ta ut sin fedrekvote. Disse ukene blir fratatt familien, og rammer først og fremst det lille barnet som mister betydningsfull tid med sine foreldre. For mange familier oppleves dette som svært urimelig, sier Helleland og fortsetter:

- Hele foreldrepermisjonen bør forenkles fordi den oppleves som komplisert og tungrodd. Systemet er dårlig innrettet for å ivareta de behovene som de ulike familiene har. Vi får mange meldinger fra fortvilte familier, f.eks selvstendig næringsdrivende. Det er vanskelig for en som driver snekkerfirma å melde inn til NAV når han kan ta ut permisjonen allerede før barnet er født. Han vet som regel ikke vet hvordan ordreboken ser ut et år frem i tid.

- Høyre har tillit til at far velger å være hjemme med sitt nyfødte barn, fordi vi tror mange fedre ønsker dette selv. Her har holdningene endret seg enormt på bare 20 år. Dagens unge fedre ønsker ofte å ta ut mer permisjon enn de ti ukene som dagens regelverk gir dem. Mange hevder at arbeidsgiver ser på de ti ukene som et makstak for fars permisjonstid. Dette oppleves urettferdig for alle de fedre som ønsker å ta ut mye mer enn dagens fedrekvote, avslutter Høyres familiepolitiske talsperson.