- Se på debatten og engasjementet rundt fedrekvoten. Jeg tror de færreste fedre ville valgt mindre permisjon i dag selv om det ikke var pålagt. Det er trist å se hvor lite tiltro styrende politikere har til at voksne mennesker er i stand til å ta valg for seg, sine barn og sin familie, sier Hofstad Helleland.

Høyres familiepolitiske talskvinne mener fedrekvotens tid er forbi. Alle velferdsordninger bør til enhver tid vurderes. I dag opplever mange fedrekvoten som en belastning fordi de blir fratatt muligheten til å organisere hverdagen sin slik de selv ønsker, sier Hofstad Helleland.

En undersøkelse Respons utførte for Aftenposten i 2010 viste at 66 prosent av de spurte vil la foreldrene bestemme fordelingen av foreldrepermisjonen selv.

Høyre vil ha begge foreldrene hjem

- Vi er veldig glade for at så mange fedre ønsker å være hjemme. Men kvoten til far er like mye et tak som en mulighet, sier Helleland, som først og fremst er opptatt av at regjeringen innfører like rettigheter for mor og far.

- Høyre stemte for innføringen av fedrekvoten i 1993 og har støtte forslag om utvidelsene av fedrekvoten flere ganger. I løpet av de siste 18 årene har mannsrollen og farsrollen endret seg. Det er positivt at flere fedre bruker mer tid sammen med barna og det er en gledelig holdningsendring både hos fedrene, mødrene og hos arbeidsgiverne. Det har blitt det normale å ta pappaperm, sier Helleland.

Fedrekvoten er innrettet på en slik måte at familien mister ukene fedrekvoten utgjør om ikke far tar dem ut. Fra 1. juli i år ble kvoten utvidet fra 10 til 12 uker. Regjeringen har varslet en ytterligere utvidelse til 14 uker. Begrunnelsen for å utvide fedrekvoten er at det fører til mer likestilling.

- For Høyre er begrunnelsen for foreldrepermisjonen at det er til det beste for barnet. Det skal det fortsatt være, sier Hofstad Helleland.

For lite dokumentasjon

SSB la 1. juli frem ny forsking som viser at innføring av fedrekvoten ikke har gitt økt likestilling slik regjeringen hevder i blant annet likelønnsmeldingen. (http://www.ssb.no/forskning/artikler/2011/6/1308826961.58.html). Rapporten viser at i de familiene der far tar ut fedrekvoten jobber mor mindre, den gir ikke flere barn eller færre skilsmisser. Arbeidsdelingen i hjemmet ble heller ikke endret. Studien viser også at regjeringen ikke har dekning for å si at fedrekvoten øker mors inntekter. Rapporten viser andre effekter, som bedre skoleprestasjoner.

- Problemet med disse funnene og andre rapporter og undersøkelser om effekter av fedrekvoten er at de ikke tar utgangspunkt i de endringene i fedrekvoten som har skjedd de senere årene. Funnene gjenspeiler derfor ikke det som er dagens politikk og praksis. En ordning som fører til at familiene mister opp til tre måneder med permisjon hvis en ikke benytter seg av dem, gjør at det blir vanskelig å måle hvor vellykket ordningen er for den enkelte familie. Høyre ser frem til at regjeringen vil evaluere ordningen som det den er ment å være, nemlig en omsorgsløsning for våre aller minste, sier Hofstad Helleland.

Utfordrer regjeringen

- Jeg utfordrer gjerne regjeringen på følgende; For det første, hva er konsekvensene for de familiene der far ikke får tatt ut hele fedrekvoten sammenhengende og barnet ikke får barnehageplass fra det er rundt 9 måneder? For det andre, hvordan brukes fedrekvoten? Undersøkelser viser at enkelte fedre bruker fedrekvoten på alt annet enn tid med barnet. For det tredje og viktigste, hvorfor er det sånn at ikke mor og far er likestilt i foreldrepermisjonsregelverket? For Høyre er forutsetningen for likestilling at man har like rettigheter som mor og far.

Høyre har ved en rekke anledninger etterlyst en fullstendig gjennomgang av foreldrepermisjonsordningen for å sikre forenkling og likestilt foreldreskap. Regjeringen leverer ikke. I følge NAV får de om lag 550000 henvendelser årlig om foreldrepermisjonsordninger, og bruker over 600 årsverk på å håndtere disse spørsmålene knyttet til det svært kompliserte regelverket.

- Det er hevet over enhver tvil at foreldrepermisjonsordningen er komplisert og at det er behov for en gjennomgang og forenkling av hele ordningen, sier Hofstad Helleland.

Likeverd og valgfrihet

- Høyre er opptatt av at foreldre skal ha mulighet til å ta et likeverdig ansvar for sine barn. Men familiene skal også selv få bestemme hvordan de vil organisere livene sine. Derfor har Høyre foreslått å likestille mor og far i lovverket. Høyre vil gi familien større valgfrihet fordi mor og far fortjener frihet til å velge det beste for sine barn, avslutter Hofstad Helleland.