Dagbladet skriver i dag at de fire opposisjonspartiene leverer fellesforslag på over 500 millioner til revidering av nasjonalbudsjettet.

- Høyre viser at vi prioriterer kunnskap og konkurransekraft og å løfte svake pasientgrupper når vi nå leverer våre forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett, sier Jan Tore Sanner, nestleder og finanspolitisk talsmann i Høyre. Sanner påpeker at selv om man ikke gjør store endringer i budsjettet midt i året, viser fellesforslaget med de andre borgerlige partiene tydelig et felles ønske om en ny regjering og ny politikk.

Ønsker ny regjering
I forslaget gjentar de fire partiene sitt felles mål om ny regjering og behovet for nye ideer og bedre løsninger på flere områder. De fire partiene ønsker blant annet å gjennomføre hastetiltak for å bedre industriens vilkår. - Regjeringen har endelig oppdaget at vi har et problem med todeling av økonomen, men da må vi gjøre noe nå, ikke i 2014, sier Sanner. Han trekker frem at de fire partiene er enige om at de vil forbedre SkatteFUNN-ordningen umiddelbart og bedre startavskrivningene for maskiner. - Til sammen vil dette både øke innovasjonen og øke investeringene i nye arbeidsplasser, sier Sanner.

Tiltak mot barnefattigdom og for frivillighet
Barnefattigdommen har økt, og i 2010 var det over 100 000 barn som vokste opp i lavinntektsfamilier. -På sikt er det beste tiltaket mot fattigdom å sikre en god skole som gir muligheter til alle. Men for barn som vokser opp i dag og opplever at de utestenges sosialt eller ikke kan delta på fritidsaktiviteter må vi gjøre noe nå. Derfor prioriterer vi både storbytiltak, utstyrslån for sport og fritidsaktiviteter, støtte til frivillig arbeid mot barnefattigdom og Røde Kors` tiltak "Ferie for alle".

De fire borgerlige partiene er enige om at frivilligheten må få bedre vilkår, både mindre byråkrati og muligheten til å være nettopp frivillig - ikke styrt av offentlig sektor. - Frivillige organisasjoner er noe av det mest sosialt inkluderende vi har, og som virkelig bygger trygge samfunn. I vårt forslag ønsker vi å øke skattefradraget for gaver til organisasjonene, samtidig som vi hever grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt. Dermed blir det mindre byråkrati å drive gode frivillige organisasjoner, sier Sanner. Han fremhever ellers også at såkalt "herreløs arv" skal tilfalle frivillige organisasjoner og at tilskuddet til Redningsselskapet økes.

Bedre rus- og psykiatribehandling
Sanner kommenterer at revidering av budsjettet kun er for å justere, og at det er her man prioriterer politikk som haster. Han er skuffet over at Regjeringen ikke prioriterer et løft for behandling inne rus og psykiatri. - Når de sparer inn flere milliarder på sykefravær og trygd burde noe av dette vært prioritert til rus- og psykiatribehandling. Her ser vi pasienter med behov for helsehjelp som ikke får tilbudet de trenger og har krav på, sier Sanner.

De fire partiene er enige om flere tiltak for å bedre tilbudet til rus- og psykiatripasienter. Både 40 millioner i øremerkede midler til rusbehandling til sykehusene og støtte til frivillig arbeid mot rus prioriteres. Partiene er også enige om satsing på allmennpsykologer i kommunene og styrking av arbeidstrening/arbeidsformidling for personer med psykiske helseutfordringer.

Her kan du lese partienes fellesmerknad i sin helhet.