Torsdagble integreringsmeldingen behandlet i Stortinget, og Høyre har lansert 10 punkter for hvordan integreringen i Norge kan styrkes. De aller viktigste kriteriene for en god integrering er språk og arbeid. Gjennom arbeid lærer man seg språket, får kontakt med mennesker, og en helhetlig forståelse av hvordan samfunnet fungerer.

Behovet og mulighetene for personbevegelser på tvers av landegrensene har som følge av reduserte transportkostnader, nedbygging av grensehindre og økt handel mellom land.

Høyre mener man må ta denne utviklingen på alvor og utnytte det potensialet som ligger i globalisering. Samtidig ønsker vi å sørge for at innvandrere som velger å ta arbeid i Norge, raskest mulig behersker de nødvendige verktøyene som sikrer god integrering.

Lav deltakelse

I et samfunn med høy yrkesdeltakelse og kompetansenivå, er utdanning avgjørende for å få innpass i arbeidslivet. I følge SSB bor det minst 8 600 innvandrere over 16 år i Norge som ikke har fullført noen som helst utdanning. Omtrent 5 600 av disse er kvinner. I tillegg til at det er langt flere kvinner uten utdanning blant innvandrerne, er det også relativt sett flere innvandrerkvinner med kort høyere utdanning.

Derfor ønsker vi et særskilt fokus på å få flere innvandrerkvinner ut i jobb og i aktiv deltakelse i samfunnet. Under Bondevik II-regjeringen ble for eksempel «Ny sjanse» innført, en forsøksordning hvor formålet var å prøve ut ulike metoder for å få flere innvandrere over i arbeid eller utdanning. Dette fungerte godt. Høyre vil jobbe for å styrke innvandrerkvinners muligheter for å delta aktivt i arbeidslivet, det er avgjørende for en god integrering.

Konkrete tiltak

Høyre har lansert 10 punkter for en bedre integrering:

1. Styrke innvandrernes muligheter gjennom språk og arbeid

2. Utrede suksesskriteriene for flerkulturelt rekruttering

3. Språkkartlegging før skolestart

4. Hurtigsporsystem for forhåndsgodkjente bedrifter

5. Blått Kort

6. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere

7. Gratis kjernetid i barnehage når mor eller far deltar på introduksjonskurs

8. Godkjenningsordninger for innvandrernes utdanning

9. Styrke boligpolitikken

10. Språk- og kunnskapstest for statsborgerskap