Flere kommuner har varslet at de ønsker forsøk med ansvar også for videregående skoler. Dette var tema på politisk kvarter torsdag. Henrik Asheim (H) mener det er positivt at skoleeiere ønsker å se det trettenårige utdanningsløpet under ett, og mener dette kan være en av løsningene for å bedre overgangen fra grunnskole til videregående skole.

- Vi vet at overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er en utfordring for mange elever. I tillegg overføres ansvaret for elevene fra ett forvaltningsnivå til et annet, noe som oppleves som et kunstig skille for mange. For Høyre er det viktig å fremheve at dette er en utdanningspolitisk debatt, ikke en debatt om oppgavefordeling mellom kommuner og fylkeskommuner sier Asheim.

Det er unektelig fordeler forbundet med det å se trettenårige utdanningsløpet under ett. Det gir for eksempel bedre muligheter til å sette inn tiltak mot frafall i skolen tidlig.

- Oslo har ansvaret for barns skolegang fra de begynner i første klasse til de er ferdige med videregående utdanning, noe mange mener er styrken ved Osloskolen. Velbegrunnede og gjennomtenkte søknader om forsøk fra andre kommuner mener jeg er positivt, sier Asheim.

Det er Kunnskapsdepartementet som behandler disse søknadene om forsøk.

- Jeg er klar over at det er noen utfordringer knyttet til dette forslaget, og eventuelle søknader må derfor være godt gjennomarbeidet. Samtidig er det viktig å si at rikspolitikernes jobb ikke først og fremst kan være å finne problemer med lokale initiativ, men å forsøke å imøtekomme dem, avslutter Asheim.