Livsstilsykdommer blir en stadig større utfordring for helsetjenesten og for samfunnet. Hjerte og karsykdommer er den viktigste årsaken til for tidlig død. I tillegg blir psykiske helseproblemer en stadig større del av sykdomsbelastningen vår. Nær halvparten vil oppleve psykiske vansker i løpet av livet. Det er behov for å forebygge tidlig slik at man sikrer at flere får hjelp når de har behov for det. Slik unngår vi at problemer forverrer seg på grunn av manglende tilbud.

Vi blir stadig eldre og vi lever lenger, med flere friske leveår. Fremtidens eldre vil skille seg fra tidligere generasjoner ved at de vil være friske lenger, og ha andre forventninger og behov.

Høyre vil legge vekt på at folkehelsepolitikken skal legge vekt på positiv motivasjon, og tillit til at enkeltmennesket er i stand til å ta gode valg for seg selv. Samtidig skal samfunnet legge til rette for at det blir enklere å ta helsevennlige valg.

Mye av det som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren. Hvis vi skal møte utfordringene knyttet til folkehelse, krever det innsats fra en rekke sektorer. Høyre mener derfor at det trengs et bredt samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører.

Vi vil føre en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk, med vekt på mestring, og som ser hele mennesket. Dette inkluderer både den fysiske og psykiske helsen.

I tillegg mener vi at samfunnet skal legge til rette for eldre kan delta lenger i arbeids- og samfunnsliv. Blant de viktigste tiltakene er å skape holdningsendringer, og skape åpenhet om hva eldre kan bidra med i samfunns- og arbeidsliv.

Høyres løsninger:

  • styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsstilsrelaterte helseproblemer
  • innføre en mer effektiv «Raskere tilbake»-ordning
  • inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet
  • legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold
  • samarbeide med interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv

Har du spørsmål til Høyre om folkehelse som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.